Zarządzenie Nr 153/09
Wójta Gminy Poświętne
 
06  listopada 2009 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Poświętne na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r.Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r: Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1453; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) oraz art.179,180, 181  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420;  z 2006 r.: Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007 r.: Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r.: Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r.: Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666, Nr 157, poz.1241) oraz uchwały Nr XXIX/161/06 Rady Gminy  Poświętne z dnia 25 października 2006 roku w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Poświętne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu –  Wójt Gminy Poświętne zarządza co następuje:
§ .1Ustala się:
1.Projekt budżetu gminy na 2010 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2.Uzasadnienie  do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3.Prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec roku 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4.Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ .2Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ .3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Witold Łapiński

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-11-16

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2009-11-16

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-11-16