Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy VIII kadencji

Wykaz Głosowania XXXIII/2023 Wykaz głosowania radnych więcej...
Uchwała.XXXIII.270.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Poświętne więcej...
Uchwała.XXXIII.269.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała.XXXIII.268.2023 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2024 rok" więcej...
Uchwała.XXXIII.267.2023 w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok" więcej...
Uchwała.XXXIII.266.2023 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. więcej...
Uchwała.XXXIII.265.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. więcej...
Uchwała.XXXIII.264.2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok. więcej...
Uchwała.XXXIII.263.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. więcej...
Uchwała.XXXIII.262.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Uchwała.XXXIII.261.2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2026. więcej...
Wykaz Głosowania XXXII/2023 Wykaz głosowania radnych więcej...
Uchwała.XXXII.260.2023 w sprawie wyboru ławników więcej...
Uchwała.XXXII.259.2023 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi więcej...
Uchwała.XXXII.258.2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej więcej...
Uchwała.XXXII.257.2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom i kandydatom na strażaka ratownika więcej...
Uchwała.XXXII.256.2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała.XXXII.255.2023 w sprawie górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Poświętne więcej...
Uchwała.XXXII.254.2023 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała.XXXII.253.2023 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poświętne więcej...
Uchwała.XXXII.252.2023 sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poświętne na lata 2023-2027" więcej...
Uchwała.XXXII.251.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Wykaz Głosowania XXXI/2023 Wykaz głosowania radnych więcej...
Uchwała Nr XXXI/250/2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Poświętne więcej...
Wykaz Głosowania XXX/2023 Wykaz głosowania radnych więcej...
Uchwała Nr XXX/249/2023 w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy Poświętne do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników sądowych. więcej...
Uchwała Nr XXX/248/2023 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych więcej...
Uchwała Nr XXX/247/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Uchwała Nr XXX/246/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2026. więcej...
2023-06-12 Stanowisko Rady Gminy wyrażone na sesji 12 czerwca 2023 r. więcej...
Wykaz Głosowania XXIX/2023 Wykaz głosowania radnych więcej...
Uchwała Nr XXIX/245/2023 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2022 więcej...
Uchwała Nr XXIX/244/2023 w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poświętne na lata 2023-2027" więcej...
Uchwała Nr XXIX/243/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach... więcej...
Uchwała Nr XXIX/242/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej... więcej...
Uchwała Nr XXIX/241/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne... więcej...
Uchwała Nr XXIX/240/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIX/239/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2026. więcej...
Uchwała Nr XXIX/238/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium... więcej...
Uchwała Nr XXIX/237/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy... więcej...
Uchwała Nr XXIX/236/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania... więcej...
Wykaz Głosowania XXVIII/2023 Wykaz głosowania radnych więcej...
Uchwała Nr XXVIII/235/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne... więcej...
Uchwała Nr XXVIII/234/2023 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2023 rok" więcej...
Uchwała Nr XXVIII/233/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego na rok 2023 "Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Poświętne" więcej...
Uchwała Nr XXVIII/232/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych... więcej...
Uchwała Nr XXVII/231/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego... więcej...
Uchwała Nr XXVIII/230/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej... więcej...
Uchwała Nr XXVIII/229/2023 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury więcej...
Uchwała Nr XXVIII/228/2023 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich więcej...
Uchwała Nr XXVIII/227/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XXVIII/226/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XXVIII/225/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XXVIII/224/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XXVIII/223/2023 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku. więcej...
Uchwała Nr XXVIII/222/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Uchwała Nr XXVIII/221/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2026. więcej...
Wykaz Głosowania XXVII/2022 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XXVII/220/2022 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2023 rok więcej...
Uchwała Nr XXVII/219/2022 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2023 rok" więcej...
Uchwała Nr XXVII/218/2022 w sprawie zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne więcej...
Uchwała Nr XXVII/217/2022 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców więcej...
Uchwała Nr XXVII/216/2022 w sprawie zmiany "Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok" więcej...
Uchwała Nr XXVII/215/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2023 rok. więcej...
Uchwała Nr XXVII/214/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2026. więcej...
Uchwała Nr XXVII/213/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Wykaz Głosowania XXV/2022 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XXV/212/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XXV/211/2022 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok" więcej...
Uchwała Nr XXV/210/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok. więcej...
Uchwała Nr XXV/209/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. więcej...
Uchwała Nr XXV/208/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Wykaz Głosowania XXIV/2022 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XXIV/207/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli... więcej...
Uchwała Nr XXIV/206/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: "Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki". więcej...
Uchwała Nr XXIV/205/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIV/204/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022 - 2025 ... więcej...
Wykaz Głosowania XXIII/2022 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XXIII/203/2022 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Poświętne publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. więcej...
Uchwała Nr XXIII/202/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poświętne wykorzystywanej do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, w roku szkolnym 2022/2023. więcej...
Uchwała Nr XXIII/201/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Pietkowie (droga powiatowa Nr 1522B)". więcej...
Uchwała Nr XXIII/200/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Gołębie (droga powiatowa Nr 1563B)". więcej...
Uchwała Nr XXIII/199/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Poświętnem (droga powiatowa Nr 1565B)". więcej...
Uchwała Nr XXIII/198/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: "Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki". więcej...
Uchwała Nr XXIII/197/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIII/196/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022 - 2025 ... więcej...
Wykaz Głosowania XXII/2022 wykaz głosowania radnych... więcej... Protokół Komisji Skrutacyjnej więcej...
Uchwała Nr XXII/195/2022 w sprawie udziału Gminy Poświętne w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021 - 2027 więcej...
Uchwała Nr XXII/194/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady jego prowadzenia więcej...
Uchwała Nr XXII/193/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej więcej...
Uchwała Nr XXII/192/2022 w sprawie przystąpienia Gminy Poświętne do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 oraz zasad realizacji Programu w Gminie Poświętne więcej...
Uchwała Nr XXII/191/2022 Program „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Poświętne na rok 2022” więcej...
Uchwała Nr XXII/190/2022 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2021r. więcej...
Uchwała Nr XXII/189/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r. więcej...
Uchwała Nr XXII/188/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1522 B na odcinku Pietkowo - teren zabudowany - droga wojewódzka nr 681". więcej...
Uchwała Nr XXII/187/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Uchwała Nr XXII/186/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022 - 2025 więcej...
Uchwała Nr XXII/185/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2021 rok. więcej...
Uchwała Nr XXII/184/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2021 rok. więcej...
Uchwała Nr XXII/183/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania więcej...
Wykaz Głosowania XXI/2022 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XXI/182/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2022 r. więcej...
Uchwała Nr XXI/181/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024 więcej...
Uchwała Nr XXI/180/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. więcej...
Uchwała Nr XXI/179/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r. więcej...
Uchwała Nr XXI/178/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej... więcej...
Uchwała Nr XXI/177/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej... więcej...
Uchwała Nr XXI/176/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. więcej...
Uchwała Nr XXI/175/2022 w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2025 więcej...
Uchwała Nr XXI/174/2022 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku. więcej...
Wykaz Głosowania XX/2021 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XX/173/2021 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2022 rok więcej...
Uchwała Nr XX/172/2021 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2022 rok" więcej...
Uchwała Nr XX/171/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku więcej...
Uchwała Nr XX/170/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne” więcej...
Uchwała Nr XX/169/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XX/168/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2022 rok. więcej...
Uchwała Nr XX/167/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2025. więcej...
Uchwała Nr XX/166/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Uchwała Nr XX/165/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2024. więcej...
Wykaz Głosowania XIX/2021 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XIX/164/2021 w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" więcej...
Uchwała Nr XIX/163/2021 w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XIX/162/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. więcej...
Uchwała Nr XIX/161/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok. więcej...
Uchwała Nr XIX/160/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości więcej...
Uchwała Nr XIX/159/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Uchwała Nr XIX/158/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2024. więcej...
Uchwała Nr XIX/157/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej...
Uchwała Nr XIX/156/2021 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: "Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki". więcej...
Uchwała Nr XIX/155/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XIX/154/2021 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Poświętne więcej...
Wykaz Głosowania XVIII/2021 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XVIII/153/2021 w sprawie zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XVIII/152/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania... więcej...
Uchwała Nr XVIII/151/2021 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Grochy. więcej...
Uchwała Nr XVIII/150/2021 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji... więcej...
Uchwała Nr XVIII/149/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Uchwała Nr XVIII/148/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2024 więcej...
Uchwała Nr XVIII/147/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej... więcej...
Uchwała Nr XVIII/146/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania: "Remont nawierzchni drogi... więcej...
Wykaz Głosowania XVII/2021 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XVII/145/2021 uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych więcej...
Uchwała Nr XVII/144/2021 w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poświętne wykorzystywanej do obliczenia... więcej...
Uchwała Nr XVII/143/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Uchwała Nr XVII/142/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2024 więcej...
Uchwała Nr XVII/141/2021 uchylajaca w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu więcej...
Wykaz Głosowania XVI/2021 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XVI/140/2021 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę więcej...
Uchwała Nr XVI/139/2021 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2020 więcej...
Uchwała Nr XVI/138/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego więcej...
Uchwała Nr XVI/137/2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych więcej...
Uchwała Nr XVI/136/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Uchwała Nr XVI/135/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2024 więcej...
Uchwała Nr XVI/134/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2020 rok. więcej...
Uchwała Nr XVI/133/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2020 rok. więcej...
Uchwała Nr XVI/132/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania więcej...
Wykaz Głosowania XV/2021 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XV/131/2021 w sprawie Planu pracy Rady Gminy na 2021 więcej...
Uchwała Nr XV/130/2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XV/129/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024 więcej...
Uchwała Nr XV/128/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2021 roku więcej...
Uchwała Nr XV/127/2021 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy Poświętne na lata 2020 – 2024” więcej...
Uchwała Nr XV/126/2021 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku. więcej...
Uchwała Nr XV/125/2021 sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XV/124/2021 sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XV/123/2021 sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XV/122/2021 sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XV/121/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XV/120/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. więcej...
Uchwała Nr XV/119/2021 w sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej więcej...
Wykaz Głosowania XIV/2020 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XIV/118/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych więcej...
Uchwała Nr XIV/117/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XIV/116/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XIV/115/2020 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2021 rok” więcej...
Uchwała Nr XIV/114/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku więcej...
Uchwała Nr XIV/113/2020 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr X112/112/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2021 r.  więcej...
Uchwała Nr XIV/111/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021– 2024 więcej...
Uchwała Nr XIV/110/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Uchwała Nr XIV/109/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020-2023 więcej...
Wykaz Głosowania XIII/2020 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XIII/108/2020 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi... więcej...
Uchwała Nr XIII/107/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki więcej...
Uchwała Nr XIII/106/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok więcej...
Uchwała Nr XIII/105/2020 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XIII/104/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości więcej...
Uchwała Nr XIII/103/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Wykaz Głosowania XII/2020 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XII/102/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Uchwała Nr XII/101/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020– 2023 więcej...
Wykaz Głosowania XI/2020 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XI/100/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej więcej...
Uchwała Nr XI/99/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania... więcej...
Uchwała Nr XI/98/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę więcej...
Uchwała Nr XI/97/2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy Aglomeracji Łapy więcej...
Uchwała Nr XI/96/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XI/95/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Uchwała Nr XI/94/2020 w sprawie zmian WPF Gminy Poświętne na lata 2020-2023 więcej...
Wykaz Głosowania X/2020 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr X/93/2020 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2019 więcej...
Uchwała Nr X/92/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poświętne wykorzystywanej do obliczenia więcej...
Uchwała Nr X/91/2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy... Stypendium... więcej...
Uchwała Nr X/90/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. więcej...
Uchwała Nr X/89/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020– 2023 więcej...
Uchwała Nr X/88/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2019 rok. więcej... Załącznik więcej...
Uchwała Nr X/87/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2019 rok. więcej...
Uchwała Nr X/86/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania więcej...
Wykaz Głosowania IX/2020 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr IX/85/2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych więcej...
Uchwała Nr IX/84/2020 w sprawie w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych więcej...
Uchwała Nr IX/83/2020 w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony... więcej...
Uchwała Nr IX/82/2020 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku. więcej...
Uchwała Nr IX/81/2020 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie... więcej...
Uchwała Nr IX/80/2020 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze... więcej...
Uchwała Nr IX/79/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Poświętne na 2020 rok więcej...
Uchwała Nr IX/78/2020 w sprawie zmian WPF Gminy Poświętne na lata 2020-2023 więcej...
Uchwała Nr IX/77/2020 w sprawie przystapienia Gminy Poświętne do projektu partnerskiego... więcej...
Wykaz Głosowania VIII/19 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr VIII/76/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Białostockiego więcej...
Uchwała Nr VIII/75/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2020 roku więcej...
Uchwała Nr VIII/74/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2020 rok" więcej...
Uchwała Nr VIII/73/19 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Poświętne i Gminą Łapy... więcej...
Uchwała Nr VIII/72/19 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej... więcej...
Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie ceny jednostki paliwa więcej...
Uchwała Nr VIII/70/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok więcej...
Uchwała Nr VIII/69/19 w sprawie zmian w WPF Gminy Poświętne na lata 2019-2022 więcej...
Uchwała Nr VIII/68/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2020 rok. więcej...
Uchwała Nr VIII/67/19 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Poświętne na lata 2020-2023 więcej...
Wykaz Głosowania VII/2019 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr VII/66/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli... więcej...
Uchwała Nr VII/65/19 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Poświętne poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa... więcej...
Uchwała Nr VII/64/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy... więcej...
Uchwała Nr VII/63/19 w sprawie w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach... więcej...
Uchwała Nr VII/62/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty... więcej...
Uchwała Nr VII/61/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli... więcej...
Uchwała Nr VII/60/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr VII/59/19 w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami... więcej...
Uchwała Nr VII/58/19 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne... więcej...
Uchwała Nr VII/57/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok. więcej...
Uchwała Nr VII/56/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. więcej...
Uchwała Nr VII/55/19 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. więcej...
Uchwała Nr VII/54/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok więcej...
Wykaz Głosowania VI/2019 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr VI/53/19 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Gabrysin. więcej...
Uchwała Nr VI/52/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Domu Kultury w Poświętnem więcej...
Uchwała Nr VI/51/19 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne. więcej...
Uchwała Nr VI/50/19 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r... więcej...
Uchwała Nr VI/49/19 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetu gminy... więcej...
Uchwała Nr VI/48/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie zmian w WPF Gminy Poświętne na lata 2019-2022 więcej...
Wykaz Głosowania V/19 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr V/46/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. więcej...
Uchwała Nr V/45/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, na okres od dnia 1 września 2019 roku więcej...
Uchwała Nr V/44/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne więcej...
Uchwała Nr V/43/19 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku więcej...
Uchwała Nr V/42/19 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, które są prowadzone przez Gminę Poświętne, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia więcej...
Uchwała Nr V/41/19 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia więcej...
Uchwała Nr V/40/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2018 więcej...
Uchwała Nr V/39/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ... więcej...
Uchwała Nr V/38/19 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony, części nieruchomości zabudowanej, położnej w miejscowości... więcej...
Uchwała Nr V/37/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Domu Kultury w Poświętnem więcej...
Uchwała Nr V/36/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Uchwała Nr V/35/19 w sprawie zmian w WPF Gminy Poświętne na lata 2019-2022 więcej...
Uchwała Nr V/34/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2018 rok. więcej...
Uchwała Nr V/33/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2018 rok. więcej...
Uchwała Nr V/32/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poswietne wotum zaufania więcej...
Wykaz Głosowania IV/19 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr IV/31/19 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Poświętne do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin... więcej...
Uchwała Nr IV/30/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. więcej...
Uchwała Nr IV/29/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt... więcej...
Uchwała Nr IV/28/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. więcej...
Uchwała Nr IV/27/19 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych. więcej...
Uchwała Nr IV/26/19 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr IV/25/19 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr IV/24/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. więcej...
Uchwała Nr IV/23/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie... więcej...
Uchwała Nr IV/22/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. więcej...
Uchwała Nr IV/21/19 w sprawie zmian w WPF Gminy Poświętne na lata 2019-2022. więcej...
Uchwała Nr IV/20/19 w sprawie przekazania skargi radnego Pana Łukasza Mojzela wraz z odpowiedzią na skargę. więcej...
Wykaz Głosowania III/18 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr III/19/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci... więcej...
Uchwała Nr III/18/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy... więcej...
Uchwała Nr III/17/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilkatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... więcej...
Uchwała Nr III/16/18 w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi... więcej...
Uchwała Nr III/15/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...
Uchwała Nr III/14/18 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy... więcej...
Uchwała Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2019 rok. więcej...
Uchwała Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019– 2022 więcej...
Uchwała Nr III/11/18 w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnego Rady Gminy Poświętne więcej...
Wykaz Głosowania II/18 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr II/10/18 w sprawie zmian Statutu Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr II/9/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.  więcej...
Uchwała Nr II/8/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018– 2022 więcej...
Uchwała Nr II/7/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne. więcej...
Wykaz Głosowania 1/18 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała I/4/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. więcej...
Uchwała I/3/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania więcej...
Uchwała I/2/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. więcej...
Uchwała I/1/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania... więcej...

 

Uchwały Rady Gminy VII kadencji

Uchwała Nr XXXII/185/18 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy ..."  więcej...
Uchwała Nr XXXI/184/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/178/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 sierpnia 2018 r... więcej...
Uchwała Nr XXXI/183/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/177/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 sierpnia 2018 r... więcej...
Uchwała Nr XXXI/182/18 w sprawie określenia wyskości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r . więcej...
Uchwała Nr XXXI/181/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...
Uchwała Nr XXXI/180/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018– 2022 więcej...
Uchwała Nr XXX/179/18 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem więcej...
Uchwała Nr XXX/178/18 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli więcej...
Uchwała Nr XXX/177/18 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne więcej...
Uchwała Nr XXX/176/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok więcej...
Uchwała Nr XXX/175/18 sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018– 2021 więcej...
Uchwała Nr XXVIII/174/18 w sprawie przyjęcia „Projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne” więcej...
Uchwała Nr XXVIII/173/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom... więcej...
Uchwała Nr XXVIII/172/18 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem. więcej...
Uchwała Nr XXVIII/171/18 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016 - 2023. więcej...
Uchwała Nr XXVIII/170/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...
Uchwała Nr XXVIII/169/18 w sprawie zmian w WPF Gminy Poświętne na lata 2018-2021 więcej...
Uchwała Nr XXVIII/168/18 w sprawie niezwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego ... więcej...
Wykaz głosowania  XXVII.18 wykaz głosowania radnych... więcej...
Uchwała Nr XXVII/167/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XXVII/166/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz... Gminy Poświętne w 2018 roku więcej...
Uchwała Nr XXVII/165/18 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie... więcej...
Uchwała Nr XXVII/164/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych...  więcej...
Uchwała Nr XXVII/163/18 w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświetne za rok 2017 więcej...
Uchwała Nr XXVII/162/18 w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poświętne na lata 2018- 2022" więcej...
Uchwała Nr XXVII/161/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...
Uchwała Nr XXVII/160/18 w sprawie zmian w WPF Gminy Poświętne na lata 2018-2021 więcej...
Uchwała Nr XXVII/159/18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu... więcej...
Uchwała Nr XXVII/158/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy ... więcej...
Uchwała Nr XXVII/157/18 w sprawie utworzenia samodzielnej instytucji kultury pod nazwą: Dom Kultury w Poświętnem i nadania jej statutu więcej...
Uchwała Nr XXVI/156/18 w sprawie podziału Gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib... więcej...
Uchwała Nr XXVI/155/18 w sprawie podziału Gminy Poświętne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych... więcej...
Uchwała Nr XXVI/154/18 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku. więcej...
Uchwała Nr XXVI/153/18 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych więcej...
Uchwała Nr XXVI/152/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej więcej...
Uchwała Nr XXVI/151/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań powiatu więcej...
Uchwała Nr XXVI/150/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego... więcej...
Uchwała Nr XXVI/149/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...
Uchwała Nr XXVI/148/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017– 2020 więcej...
Uchwała Nr XXVI/147/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zakupu i montażu wyposażenia... więcej...
Uchwała Nr XXV/146/17 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi... więcej...
Uchwała Nr XXV/145/17 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... więcej...
Uchwała Nr XXV/144/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. więcej...
Uchwała Nr XXV/143/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017– 2020 więcej...
Uchwała Nr XXV/142/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2018 rok. więcej...
Uchwała Nr XXV/141/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018– 2021 więcej...
Uchwała Nr XXIV/140/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki... więcej...
Uchwała Nr XXIV/139/17 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi..." więcej...
Uchwała Nr XXIV/138/17 w sprawie w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. więcej...
Uchwała Nr XXIV/137/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie... więcej...
Uchwała Nr XXIV/136/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Poświętnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową... więcej...
Uchwała Nr XXIV/135/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIV/134/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017– 2020 więcej...
Uchwała Nr XXIV/133/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. więcej...
Uchwała Nr XXIV/132/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. więcej...
Uchwała Nr XXII/131/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. więcej...
Uchwała Nr XXII/130/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XXII/129/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XXII/128/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. więcej...
Uchwała Nr XXII/127/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017– 2020  więcej...
Uchwała Nr XXII/126/17 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Józefin. więcej...
Uchwała Nr XXII/125/17 w sprawie w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Kamińskie Jaski. więcej...
Uchwała Nr XXII/124/17 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne. więcej... Program Rewitalizacji więcej...
Uchwała Nr XXI/123/17 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa... więcej...
Uchwała Nr XXI/122/17 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... więcej...
Uchwała Nr XXI/121/17 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne... więcej...
Uchwała Nr XXI/120/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. więcej...
Uchwała Nr XXI/119/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017– 2020 więcej...
Uchwała Nr XXI/118/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016 - 2026 więcej...
Uchwała Nr XX/117/17 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem... więcej...
Uchwała Nr XX/116/17 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2016... więcej...
Uchwała Nr XX/115/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017... więcej...
Uchwała Nr XX/114/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Poświętne... więcej...
Uchwała Nr XX/113/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu... więcej...
Uchwała Nr XIX/112/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności... więcej...
Uchwała Nr XIX/111/17 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętne... więcej...
Uchwała Nr XIX/110/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017... więcej...
Uchwała Nr XIX/109/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017– 2020... więcej...
Uchwała Nr XIX/108/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego... więcej...
Uchwała Nr XIX/107/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego... więcej...
Uchwała Nr XIX/106/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego... więcej...
Uchwała Nr XVIII/105/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok... więcej...
Uchwała Nr XVIII/104/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego... więcej...
Uchwała Nr XVII/103/17 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku. więcej...
Uchwała Nr XVII/102/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na... więcej...
Uchwała Nr XVII/101/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ... więcej...
Uchwała Nr XVII/100/17 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych. więcej...
Uchwała Nr XVI/99/16 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi...  więcej...
Uchwała Nr XVI/98/16 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... więcej...
Uchwała Nr XVI/97/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. więcej...
Uchwała Nr XVI/96/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017– 2020 więcej...
Uchwała Nr XVI/95/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2017 rok. więcej...
Uchwała Nr XV/94/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017– 2020 więcej...
Uchwała Nr XV/93/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. więcej...
Uchwała Nr XV/92/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. więcej...
Uchwała Nr XV/91/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. więcej...
Uchwała Nr XIV/90/16 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. więcej...
Uchwała Nr XIV/89/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok więcej...
Uchwała Nr XIV/88/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016– 2020 więcej...
Uchwała Nr XIII/88/16 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału we własności nieruchomości Gminnej Bibliotece...  więcej...
Uchwała Nr XIII/87/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 więcej...
Uchwała Nr XIII/86/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2015. więcej...
Uchwała Nr XIII/85/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. więcej...
Uchwała Nr XIII/84/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy... więcej...
Uchwała Nr XIII/83/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy...więcej...
Uchwała Nr XIII/82/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu... więcej...
Uchwała Nr XIII/81/16 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie... więcej...
Uchwała Nr XI/80/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.  więcej...
Uchwała Nr XI/79/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. więcej...
Uchwała Nr XI/78/16 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.  więcej...
Uchwała Nr XI/77/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie... więcej...
Uchwała Nr XI/76/16 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. więcej...
Uchwała Nr XI/75/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. więcej...
Uchwała Nr XI/74/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016–2020 więcej...
Uchwała Nr XI/73/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację...  więcej...
Uchwała Nr XI/72/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli... więcej...
Uchwała Nr XI/71/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez... więcej...
Uchwała Nr XI/70/16 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Poświętne poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi... więcej...
Uchwała Nr XI/69/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na... więcej...
Uchwała Nr XI/68/16 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz stawki opłaty zagospodarowanie... więcej...
Uchwała Nr XI/67/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XI/66/16 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach. więcej...
Uchwała Nr XI/65/16 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku. więcej...
Uchwała Nr XI/64/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. więcej...
Uchwała Nr XI/63/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016–2020. więcej...
Uchwała Nr XI/62/16 w sprawie przyjęcia "Lokalnej strategii rozwoju Gminy Poświętne na lata 2015-2025" więcej...
Uchwała Nr XI/61/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. więcej...
Uchwała Nr XI/60/16 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych. więcej...
Uchwała Nr X/59/15 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Poświętne” więcej... Załącznik
Uchwała Nr X/58/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. więcej...
Uchwała Nr X/57/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok więcej...
Uchwała Nr X/56/15 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi... więcej...
Uchwała Nr X/55/15 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... więcej...
Uchwała Nr X/54/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Uchwała Nr X/53/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2015 – 2018. więcej...
Uchwała Nr X/52/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego... więcej...
Uchwała Nr X/51/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2016 rok. więcej...
Uchwała Nr X/50/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016– 2020. więcej...
Uchwała Nr IX/49/15 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poświętne na lata 2015 -2020 więcej...
Uchwała Nr IX/48/15 w sprawie przyjęcia „Lokalnej strategii rozwoju Gminy Poświętne na lata 2015-2025” więcej... Załącznik
Uchwała Nr IX/47/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Uchwała Nr IX/46/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2015 – 2018. więcej...
Uchwała Nr IX/45/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych więcej...
Uchwała Nr IX/44/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. więcej...
Uchwała Nr IX/43/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. więcej...
Uchwała Nr VII/42/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Poświetne... więcej...
Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Uchwała Nr VII/40/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2015 – 2018. więcej...
Uchwała Nr VI/39/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Uchwała Nr VI/38/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2015 – 2018. więcej...
Uchwała Nr V/37/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy Ośrodka Zdrowia w Poświętnem, więcej...
Uchwała Nr V/36/15 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2014. więcej...
Uchwała Nr V/35/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Uchwała Nr V/34/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2015 – 2018. więcej...
Uchwała Nr V/33/15 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Podlaskiego o przyznanie Wójtowi Gminy... więcej...
Uchwała Nr V/32/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy... więcej...
Uchwała Nr V/31/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy... więcej...
Uchwała Nr IV/30/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy... więcej...
Uchwała Nr IV/29/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Uchwała Nr IV/28/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2015 – 2018. więcej...
Uchwała Nr IV/27/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego... więcej...
Uchwała Nr IV/26/15 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem. więcej...
Uchwała Nr IV/25/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt... więcej...
Uchwała Nr IV/24/15 w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ... więcej... załącznik...
Uchwała Nr IV/23/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki.... więcej...
Uchwała Nr IV/22/15 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy indywidualnych... więcej...
Uchwała Nr III/21/15 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku. więcej...
Uchwała Nr III/20/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. więcej...
Uchwała Nr III/19/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne - Zdrody Stare”. więcej...
Uchwała Nr III/18/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. więcej...
Uchwała Nr III/17/15 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy Poświętne na lata 2014 – 2017”. więcej... załącznik
Uchwała Nr III/16/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. więcej...
Uchwała Nr III/15/15 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych. więcej...
Uchwała Nr I/14/14 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi... więcej...
Uchwała Nr I/13/14 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz... więcej...
Uchwała Nr I/12/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. więcej...
Uchwała Nr I/11/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 – 2017. więcej...
Uchwała Nr I/10/14 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2015 rok. więcej...
Uchwała Nr I/9/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne... więcej...
Uchwała Nr I/7/14 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr I/6/14 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr I/5/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr I/4/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr I/3/14 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr I/1/14 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne więcej...

 

Uchwały Rady Gminy VI kadencji

Uchwała Nr XXXI/209/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. więcej...
Uchwała Nr XXXI/208/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 – 2017. więcej...
Uchwała Nr XXXI/207/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. więcej...
Uchwała Nr XXXI/206/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. więcej...
Uchwała Nr XXXI/205/14 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego...  więcej...
Uchwała Nr XXXI/204/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego...  więcej...
Uchwała Nr XXXI/203/14 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych... więcej...
Uchwała Nr XXX/202/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. więcej...
Uchwała Nr XXX/201/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 – 2017 więcej...
Uchwała Nr XXX/200/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację... więcej...
Uchwała Nr XXX/199/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego... więcej...
Uchwała Nr XXX/198/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. więcej...
Uchwała Nr XXIX/197/14 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. więcej...
Uchwała Nr XXIX/196/14 w sprawie członkostwa Gminy Poświętne w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. więcej...
Uchwała Nr XXIX/195/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIX/194/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 – 2017 więcej...
Uchwała Nr XXIX/193/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację... więcej...
Uchwała Nr XXIX/192/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację... więcej...
Uchwała Nr XXVIII/191/14 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Białostockiego. więcej...
Uchwała Nr XXVIII/190/14 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej (proporczyka) i pieczęci Gminy... więcej...
Uchwała Nr XXVII/189/14 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2013 więcej...
Uchwała Nr XXVII/188/14 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Brzozowie Starym. więcej...
Uchwała Nr XXVII/187/14 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dotychczasowemu najemcy na czas nieoznaczony... więcej...
Uchwała Nr XXVII/186/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania więcej...
Uchwała Nr XXVII/185/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. więcej...
Uchwała Nr XXVII/184/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 – 2017 więcej...
Uchwała Nr XXVII/183/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania... więcej...
Uchwała Nr XXVII/182/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem... więcej...
Uchwała Nr XXVI/181/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie..."  więcej...
Uchwała Nr XXVI/180/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonych w formie świadczenia pieniężnego więcej...
Uchwała Nr XXVI/179/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie... więcej...
Uchwała Nr XXVI/178/14 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku. więcej...
Uchwała Nr XXVI/177/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. więcej...
Uchwała Nr XXVI/176/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego więcej...
Uchwała Nr XXVI/175/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe... więcej...
Uchwała Nr XXVI/174/14 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych więcej...
Uchwała Nr XXV/173/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki... więcej...
Uchwała Nr XXV/172/13 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi... więcej...
Uchwała Nr XXV/171/13 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... więcej...
Uchwała Nr XXV/170/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Uchwała Nr XXV/169/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013 – 2016. więcej...
Uchwała Nr XXV/168/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego... więcej...
Uchwała Nr XXV/167/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego... więcej...
Uchwała Nr XXV/166/13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2014 rok. więcej...
Uchwała Nr XXV/165/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 – 2017. więcej...
Uchwała Nr XXIV/164/13 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Brzozowie Starym. więcej...
Uchwała Nr XXIV/163/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIV/162/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013 – 2016. więcej...
Uchwała Nr XXIV/161/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIV/160/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIV/159/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIII/158/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIII/157/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013 – 2016. więcej...
Uchwała Nr XXIII/156/13 w sprawie przyjęcia projektów herbu i flagi Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XXII/155/13 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Zdrody Nowe. więcej...
Uchwała Nr XXII/154/13 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy... więcej...
Uchwała Nr XXII/153/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Uchwała Nr XXII/152/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013–2016. więcej...
Uchwała Nr XXII/151/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania... więcej...
Uchwała Nr XXII/150/13 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XXII/149/13 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XXI/148/13 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XXI/147/13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2012. więcej...
Uchwała Nr XXI/146/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 więcej...
Uchwała Nr XXI/145/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Uchwała Nr XXI/144/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok. więcej...
Uchwała Nr XXI/143/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. więcej...
Uchwała Nr XX/142/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Uchwała Nr XX/141/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013 – 2016. więcej...
Uchwała Nr XX/140/13 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem więcej...
Uchwała Nr XX/139/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności... więcej...
Uchwała Nr XX/138/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie... więcej...
Uchwała Nr XX/137/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez... więcej...
Uchwała Nr XX/136/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...
Uchwała Nr XX/135/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz... więcej...
Uchwała Nr XX/134/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki... więcej...
Uchwała Nr XX/133/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... więcej...
Uchwała Nr XX/132/13 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XIX/131/13 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem więcej...
Uchwała Nr XIX/130/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. więcej...
Uchwała Nr XIX/129/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013 – 2016. więcej...
Uchwała Nr XIX/128/13 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku więcej...
Uchwała Nr XIX/127/13 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Pietkowo więcej...
Uchwała Nr XIX/126/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania... więcej...
Uchwała Nr XIX/125/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania... więcej...
Uchwała Nr XIX/124/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe... więcej...
Uchwała Nr XIX/123/13 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych więcej...
Uchwała Nr XVIII/122/12 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ..." więcej...
Uchwała Nr XVIII/121/12 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych więcej...
Uchwała Nr XVIII/120/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów... więcej...
Uchwała Nr XVIII/119/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi... więcej...
Uchwała Nr XVIII/118/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi... więcej...
Uchwała Nr XVIII/117/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki... więcej...
Uchwała Nr XVIII/116/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XVII/107/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie... więcej...
Uchwała Nr XVIII/115/12 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne... więcej...
Uchwała Nr XVIII/114/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. więcej...
Uchwała Nr XVIII/113/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012 – 2016. więcej...
Uchwała Nr XVIII/112/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2013 rok. więcej...
Uchwała Nr XVIII/111/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013 – 2016. więcej...
Uchwała Nr XVIII/110/12 w sprawie przyjęcia projektu wzoru herbu i flagi Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XVII/109/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. więcej...
Uchwała Nr XVII/108/12 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz... więcej...
Uchwała Nr XVII/107/12 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie... więcej...
Uchwała Nr XVII/106/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na... więcej...
Uchwała Nr XVII/105/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na ... więcej...
Uchwała Nr XVII/104/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XVII/103/12 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich... więcej...
Uchwała Nr XVII/101/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. więcej...
Uchwała Nr XVII/100/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. więcej...
Uchwała Nr XVII/99/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok. więcej...
Uchwała Nr XVII/98/12 w sprawie podziału Gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib... więcej...
Uchwała Nr XVII/97/12 w sprawie podziału Gminy Poświętne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych... więcej...
Uchwała Nr XVI/96/12 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów... więcej...
Uchwała Nr XVI/95/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. więcej...
Uchwała Nr XVI/93/12 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie II etapu... więcej...
Uchwała Nr XVI/92/12 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne na lata 2012... więcej...
Uchwała Nr XV/91/12 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2011 więcej...
Uchwała Nr XV/90/12 w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poświętne na lata 2008-2014 więcej...
Uchwała Nr XV/89/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. więcej...
Uchwała Nr XIV/88/12 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i... więcej...
Uchwała Nr XIV/87/12 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy więcej...
Uchwała Nr XIV/86/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. więcej...
Uchwała Nr XIV/85/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne... więcej...
Uchwała Nr XIV/84/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/68/12 Rady Gminy Poświętne z dnia... więcej...
Uchwała Nr XIV/83/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania... więcej...
Uchwała Nr XIV/82/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem... więcej...
Uchwała Nr XIII/81/12 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Kamińskie Wiktory... więcej...
Uchwała Nr XIII/80/12 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym w Szkołę Filialną... więcej...
Uchwała Nr XIII/79/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi... więcej...
Uchwała Nr XIII/78/12 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic... więcej...
Uchwała Nr XIII/77/12 w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy... więcej...
Uchwała Nr XIII/76/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. więcej...
Uchwała Nr XIII/75/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012 – 2016. więcej...
Uchwała Nr XII/72/12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. więcej...
Uchwała Nr XII/71/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. więcej...
Uchwała Nr XII/70/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012 – 2016. więcej...
Uchwała Nr XII/69/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania... więcej...
Uchwała Nr XII/68/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie II etapu zadania... więcej...
Uchwała Nr XII/67/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania... więcej...
Uchwała Nr XII/66/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym... więcej...
Uchwała Nr XII/65/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. więcej...
Uchwała Nr XII/64/12 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych więcej...
Uchwała Nr XI/63/11 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów... więcej...
Uchwała Nr XI/62/11 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii... więcej...
Uchwała Nr XI/61/11 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami... więcej...
Uchwała Nr XI/60/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok. więcej...
Uchwała Nr XI/59/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011 – 2016. więcej...
Uchwała Nr XI/58/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2012 rok. więcej...
Uchwała Nr XI/57/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012 – 2016 więcej...
Uchwała Nr X/56/11 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu... więcej...
Uchwała Nr X/55/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/05 Rady Gminy Poświętne z dnia... więcej...
Uchwała Nr X/54/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. więcej...
Uchwała Nr X/53/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii... więcej...
Uchwała Nr IX/52/11 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Poświętne. więcej...
Uchwała Nr IX/51/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie... więcej...
Uchwała Nr IX/50/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/48/07 Rady Gminy Poświętne z dnia... więcej...
Uchwała Nr IX/49/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/47/07 Rady Gminy Poświętne z dnia... więcej...
Uchwała Nr IX/48/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. więcej...
Uchwała Nr IX/47/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. więcej...
Uchwała Nr IX/46/11 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. więcej...
Uchwała Nr IX/45/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. więcej...
Uchwała Nr IX/44/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012rok. więcej...
Uchwała Nr VIII/43/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok. więcej...
Uchwała Nr VIII/42/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011 – 2016. więcej...
Uchwała Nr VIII/41/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok. więcej...
Uchwała Nr VIII/40/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne... więcej...
Uchwała Nr VIII/39/11 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy... więcej...
Uchwała Nr VII/37/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne... więcej...
Uchwała Nr VII/36/11 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Poświętne z dnia... więcej...
Uchwała Nr VI/35/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2010 roku ... więcej...
Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich... więcej...
Uchwała Nr VI/33/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok... więcej...
Uchwała Nr VI/32/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011 – 2016 ... więcej...
Uchwała Nr VI/31/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu... więcej...
Uchwała Nr VI/30/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania... więcej...
Uchwała Nr VI/29/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania... więcej...
Uchwała Nr V/28/11 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. więcej...
Uchwała Nr V/27/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok. więcej...
Uchwała Nr V/26/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011 – 2016. więcej...
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .... więcej...
Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego .... więcej...
Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Poświętne do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin... więcej...
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Poświętne... więcej...
Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości więcej...
Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/160/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 września 2010... więcej...
Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...
Uchwała Nr IV/18/11 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych więcej...
Uchwała Nr III/17/10 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości więcej...
Uchwała Nr III/16/10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Poświętne z dnia.... więcej...
Uchwała Nr III/15/10 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.... więcej...
Uchwała Nr III/14/10 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi... więcej...
Uchwała Nr III/13/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku... więcej...
Uchwała Nr III/12/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... więcej...
Uchwała Nr III/11/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. więcej...
Uchwała Nr III/10/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2011. więcej...
Uchwała Nr III/9/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011–2016 więcej...
Uchwała Nr I/6/10 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr I/5/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr I/4/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr I/3/10 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr I/1/10 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Poświętne więcej...

 

Uchwały Rady Gminy z V kadencji

Uchwała Nr XXXI/164/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.więcej...
Uchwała Nr XXXIII/163/10 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011r. więcej...
Uchwała Nr XXXI/158/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.więcej...
Uchwała Nr XXXI/155/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XXXI/154/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. więcej...
Uchwała Nr XXXI/153/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/138/10 Rady Gminy Poświętne więcej...
Uchwała Nr XXX/152/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. więcej...
Uchwała Nr XXX/151/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty... więcej...
Uchwała Nr XXX/150/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu... więcej...
Uchwała Nr XXIX/140/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIX/139/10 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r. więcej...
Uchwała Nr XXVIII/136/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. więcej...
Uchwała Nr XXVII/128/09 w sprawie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z.." więcej...
Uchwała Nr XXVII/127/09 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009rok. więcej...
Uchwała Nr XXVII/126/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2010. więcej...
Uchwała Nr XXV/125/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. więcej...
Uchwała Nr XXV/124/09 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010r więcej...
Uchwała Nr XXV/123/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r więcej...
Uchwała Nr XXIV/122/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIV/121/09 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/114/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie więcej...
Uchwała Nr XXIII/118/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. więcej...
Uchwała Nr XXII/116/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony... więcej...
Uchwała Nr XXII/115/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. więcej...
Uchwała Nr XXII/114/09 w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/107/09 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie udzielenia... więcej...
Uchwała Nr XXII/113/09 w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/106/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2009 roku... więcej...
Uchwała Nr XXI/108/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. więcej...
Uchwała Nr XX/107/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: ... więcej...
Uchwała Nr XX/106/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: ... więcej...
Uchwała Nr XX/105/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania więcej...
Uchwała Nr XX/104/09 sprawie zmiany uchwały Nr 90/98 Zarządu Gminy w Poświętnem więcej...
Uchwała Nr XX/103/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok. więcej...
Uchwała Nr XX/102/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. więcej...
Uchwała Nr XX/101/09 w sprawie budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” więcej...
Uchwała Nr XIX/100/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. więcej...
Uchwała Nr XIX/99/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie... więcej...
Uchwała Nr XIX/98/09 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych. więcej...
Uchwała Nr XIX/97/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wilkowo Stare na lata 2009-2016” więcej...
Uchwała Nr XIX/96/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Gołębie na lata 2009-2016”. więcej...
Uchwała Nr XIX/95/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. więcej...
Uchwała Nr XIX/94/09 w sprawie urządzenia parkingu przy drodze wojewódzkie Nr 81 we wsi Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XVIII/93/08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XVIII/92/08 w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/83/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 listopada 2008 roku... więcej...
Uchwała Nr XVIII/91/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... więcej...
Uchwała Nr XVIII/90/08 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poświętne... więcej...
Uchwała Nr XVIII/89/08 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami... więcej...
Uchwała Nr XVIII/88/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. więcej...
Uchwała Nr XVIII/87/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2009. więcej...
Uchwała Nr XVII/86/08 w sprawie przystąpienia Gminy Poświętne do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania N.A.R.E.W. więcej...
Uchwała Nr XVII/84/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok... więcej...
Uchwała Nr XVII/83/08 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na... więcej...
Uchwała Nr XVII/82/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok ... więcej...
Uchwała Nr XVII/81/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok ... więcej...
Uchwała Nr XVI/80/08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział członków ochotniczej straży pożarnej... więcej...
Uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej... więcej...
Uchwała Nr XVI/78/08 w sprawie przyjęcia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej... więcej...
Uchwała Nr XVI/77/08 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pietkowo na lata 2008-2015 więcej...
Uchwała Nr XVI/76/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. więcej...
Uchwała Nr XV/75/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. więcej...
Uchwała Nr XII/71/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości... więcej...
Uchwała Nr XII/70/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. więcej...
Uchwała Nr XII/69/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Poświętne do przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XII/68/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. więcej...
Uchwała Nr XII/67/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok. więcej...
Uchwała Nr XII/66/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. więcej...
Uchwała Nr XII/65/08 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania... więcej...
Uchwała Nr XII/64/08 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lizie Starej... więcej...
Uchwała Nr XII/63/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach... więcej...
Uchwała Nr XII/62/08 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych... więcej...
Uchwała Nr XII/61/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie... więcej...
Uchwała Nr XI/60/07 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Poświętne na 2008rok. więcej...
Uchwała Nr XI/59/07 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok” więcej...
Uchwała Nr XI/58/07 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego gminy Poświętne na lata 2007-2013 więcej...
Uchwała Nr XI/57/07 w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poświętne w latach 2008 – 2012” więcej...
Uchwała Nr XI/56/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. więcej...
Uchwała Nr XI/55/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2008 rok. więcej...
Uchwała Nr X/54/07 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa. więcej...
Uchwała Nr X/53/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. więcej...
Uchwała Nr X/52/07 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr X/51/07 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny oraz, informacji o lasach, obowiązujących na terenie gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr X/50/07 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, obowiązujących na terenie gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr X/49/07 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności. więcej...
Uchwała Nr X/48/07 w sprawie zwolnienia od podatku leśnego. więcej...
Uchwała Nr X/47/07 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. więcej...
Uchwała Nr X/46/07 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. więcej...
Uchwała Nr X/45/07 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. więcej...
Uchwała Nr X/44/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008r. więcej...
Uchwała Nr X/43/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008r. więcej...
Uchwała Nr X/42/07 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Lizie Starej. więcej...
Uchwała Nr IX/41/07 w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów za lasy ochronne. więcej...
Uchwała Nr IX/40/07 w sprawie wyboru ławników. więcej...
Uchwała Nr IX/39/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. więcej...
Uchwała Nr VIII/38/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. więcej...
Uchwała Nr VII/37/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania... więcej...
Uchwała Nr VII/36/07 w sprawie rozpatrzenia skargi Jadwigi Bagińskiej na nieprawidłowości w działaniu... więcej...
Uchwała Nr VII/35/07 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za... więcej...
Uchwała Nr VII/34/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. więcej...
Uchwała Nr VII/33/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. więcej...
Uchwała Nr VI/32/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. więcej...
Uchwała Nr V/31/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. więcej...
Uchwała Nr V/30/07 w sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na skargę Stanisława Milewskiego. więcej...
Uchwała Nr V/29/07 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Poświętne na lata 2007-2015”więcej...
Uchwała Nr V/28/07 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki... więcej...
Uchwała Nr V/27/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok.więcej...
Uchwała Nr IV/26/07 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. więcej...
Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych.więcej...
Uchwała Nr IV/24/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. więcej...
Uchwała Nr IV/23/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ... więcej...
Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.więcej...
Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.więcej...
Uchwała Nr III/20/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok. więcej...
Uchwała Nr III/19/06 w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia... więcej...
Uchwała Nr III/18/06 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok”. więcej...
Uchwała Nr III/17/06 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alk... więcej...
Uchwała Nr III/16/06 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2007.więcej...
Uchwała Nr II/15/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Radnego Stanisława Milewskiego.więcej...
Uchwała Nr II/14/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. więcej...
Uchwała Nr II/13/06 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. więcej...
Uchwała Nr II/12/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości... więcej...
Uchwała Nr II/11/06 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego... więcej...
Uchwała Nr II/10/06 w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Poświętne miesięcznego limitu... więcej...
Uchwała Nr II/9/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia oraz wysokości dodatku specjalnego... więcej...
Uchwała Nr I/8/06 w sprawie ustalenia ryczałtu przewodniczącemu Rady Gminy.więcej...
Uchwała Nr I/7/06 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych.więcej...
Uchwała Nr I/6/06 w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, ... więcej...
Uchwała Nr I/5/06 w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady... więcej...
Uchwała Nr I/4/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr I/3/06 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na ... więcej...
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.więcej...
Uchwała Nr I/1/06 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewod... więcej...

 

Uchwały Rady Gminy z poprzednich kadencji

Uchwała Nr XXIX/162/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIX/161/06 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Poświętne oraz rodzaju... więcej...
Uchwała Nr XXIX/160/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia... więcej...
Uchwała Nr XXIX/159/06 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie. więcej...
Uchwała Nr XXVII/158/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. więcej...
Uchwała Nr XXVII/157/06 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o utworzenie...więcej...
Uchwała Nr XXVII/156/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. więcej...
Uchwała Nr XXVII/155/06 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty... więcej...
Uchwała Nr XXVII/154/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania... więcej...
Uchwała Nr XXVI/153/06 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów... więcej...
Uchwała Nr XXVI/152/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki... więcej...
Uchwała Nr XXVI/151/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. więcej...
Uchwała Nr XXVI/150/06 w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania protokołów sesji... więcej...
Uchwała Nr XXVI/149/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy... więcej...
Uchwała Nr XXVI/148/06 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli... więcej...
Uchwała Nr XXVI/147/06 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej... więcej...
Uchwała Nr XXVI/145/06 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok.więcej...
Uchwała Nr XXVI/151/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. więcej...
Uchwała Nr XXVI/150/06 w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania protokołów sesji Rady Gminy... więcej...
Uchwała Nr XXVI/149/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy... więcej...
Uchwała Nr XXVI/148/06 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez... więcej...
Uchwała Nr XXVI/147/06 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej... więcej...
Uchwała Nr XXIV/144/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIV/143/05 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych.więcej...
Uchwała Nr XXIV/142/05 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. więcej...
Uchwała Nr XXIV/141/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę... więcej...
Uchwała Nr XXIV/140/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe... więcej...
Uchwała Nr XXIV/139/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyborów uzupełniających sołtysa. więcej...
Uchwała Nr XXIV/138/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIV/137/05 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIII/136/05 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006”. więcej...
Uchwała Nr XXIII/135/05 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alk... więcej...
Uchwała Nr XXIII/134/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. więcej...
Uchwała Nr XXIII/133/05 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. więcej...
Uchwała Nr XXIII/132/05 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. więcej...
Uchwała Nr XXIII/131/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. więcej...
Uchwała Nr XXIII/130/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. więcej...
Uchwała Nr XXII/128/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. więcej...
Uchwała Nr XXI/124/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. więcej...
Uchwała Nr XX/123/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. więcej...
Uchwała Nr XX/122/05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poświętne. więcej...
Uchwała Nr XX/121/05 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.więcej...
Uchwała Nr XX/120/05 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych. więcej...
Uchwała Nr XVIII/119/05 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Poświętne. Z dnia: 22 marca 2005 roku.więcej...
Uchwała Nr XVIII/118/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. Z dnia: 22 marca 2005 roku. więcej...
Uchwała Nr XVIII/116/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Z dnia: 22 marca 2005 roku. więcej...
Uchwała Nr XVIII/115/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne. Z dnia: z dnia 22 marca 2005 roku. więcej...
Uchwała Nr XVIII/114/05 w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Poświętne. Z dnia: 22 marca 2005 roku. więcej...
Uchwała Nr XVIII/113/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Z dnia: 22 marca 2005 roku. więcej...
Uchwała Nr XVII/112/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. Z dnia: z dnia 2 lutego 2005 roku. więcej...
Uchwała Nr XVII/111/05 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych. Z dnia: z dnia 2 lutego 2005 roku. więcej...
Uchwała Nr XVII/110/05 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych urządzeń kanalizacyjnych na lata 2005 - 2007. Z dnia: 02 lutego 2005 roku. więcej...
Uchwała Nr XVII/109/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z dnia: 02 lutego 2005 roku. więcej...
Uchwała Nr XVI/108/04 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyborów uzupełniających sołtysa. Z dnia: 20 grudnia 2004 roku. więcej...
Uchwała Nr XVI/106/04 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego gminy Poświętne na lata 2004 – 2007. Z dnia: 20 grudnia 2004 roku.więcej...
Uchwała Nr XVI/105/04 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. więcej...
Uchwała Nr XV/100/04 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności. Z dnia: z dnia 30 listopada 2004 roku. więcej...
UCHWAŁA NR XV/99/04 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2005 r., terminu płatności oraz sposobu jej poboru. Z dnia: z dnia 30 listopada 2004 roku. więcej...
Uchwała Nr XV/98/04 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Z dnia: z dnia 30 listopada 2004 roku. więcej...
Uchwała Nr XV/97/04 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. Z dnia: z dnia 30 listopada 2004 roku. więcej...
Uchwała Nr XV/96/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. Z dnia: z dnia 30 listopada... więcej...
Uchwała Nr XV/95/04 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Z dnia: z dnia 30 listopada 2004 roku. więcej...
Uchwała Nr XV/94/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 roku. Z dnia: z dnia 30 listopada 2004 roku. więcej...
Uchwała Nr XIII/83/04 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Z dnia: 05 sierpnia 2004 roku. więcej...
Uchwała Nr XII/78/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. więcej...
Uchwała Nr XI/77/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. więcej...
Uchwała Nr X/72/04 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu na realizację zadań gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.więcej...
Uchwała Nr X/71/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. więcej...
Uchwała Nr IX/66/03 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok. więcej...
Uchwała Nr III/24/02 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok. więcej...
Uchwała Nr VII/63/99 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. więcej...
Uchwała Nr VIII/59/03 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Poświętne. więcej...
Uchwała Nr VIII/58/03 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności. więcej...
Uchwała Nr VIII/56/03 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok. więcej...
Uchwała Nr VIII/55/03 w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów. więcej...
Uchwała Nr VIII/54/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. więcej...
Uchwała Nr VIII/53/03 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 rok.więcej...
Uchwała Nr VIII/52/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok. więcej...

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Data wytworzenia: 2016-06-09

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-06-13

Data modyfikacji: 2023-11-06

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2005-06-13