PROTOKÓŁ NR VIII/07
z sesji Rady Gminy Poświętne

w dniu 14 sierpnia 2007 r.


Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.

W posiedzeniu udział wzięli radni i pracownicy Urzędu wg załączonej listy obecności.

Przewodniczący Rady o godzinie 8-ej otworzył obrady VIII-ej sesji Rady Gminy. Powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych na sesję. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały. Poinformował, że protokół z VII sesji Rady Gminy jest wyłożony na stoliku. Jeżeli do końca sesji nie zostaną wniesione uwagi, uznamy, że protokół został przyjęty bez zastrzeżeń.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są wnioski o zmiany w porządku obrad.

W związku z brakiem wniosków o zmiany w porządku obrad Przewodniczący rady stwierdził, że Rada będzie przebiegać zgodnie z ustalonym porządkiem obrad przesłanym radnym wraz zaproszeniami.

Ponieważ zrealizowane zostały punkty 1-2 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie 3 punktu porządku obrad.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Pan przewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy.

Pan Wójt poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana ze względu na czas robót polowych na godzinę wcześniejszą, niemniej tematy są na tyle ważne , że sesja musi się odbyć. 15 sierpnia mija termin do złożenia informacji o środkach własnych gminy na realizację programów operacyjnych na lata 2007-2013. Wniosek został pobrany ze strony Urzędu Marszałkowskiego i ma być do nich dostarczony do tegoż dnia. Uchwałę o zmianach w budżecie wysyłamy do Wojewody Podlaskiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a wyciąg z załącznika o limicie na wieloletnie programy inwestycyjne będzie podstawą do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań w kwocie 7.722.597 zł ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli złożymy informację do UM o planowanych środkach z naszego budżetu to będzie to upoważniało Wójta do składania wniosków o dofinansowanie. Wójt poinformował, że podobną zasadę przyjęły Gminy: Turośń, Suraż ponieważ te wnioski zmieniały się do ostatniej chwili. Dlatego też na dzisiejszej sesji te dwa tematy:

 1. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok,

 2. informacja o planowanych środkach na realizacje programów operacyjnych w latach 2008-2010.

Następnie Wójt przestawił szczegółowo zadania, na które gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie.

 1. na 2008 rok proponuje się 5 zadań, w tym:

1/ Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa II etap - zadanie II (wsie od Brzozowa Starego: Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Stara i Liza Nowa w latach 2003-2009) – dofinansowanie ze środków UE do 90%,

2/ Rozbudowa istniejącego Zespołu Szkół w Poświętnem - budowa pionu żywienia - dofinansowanie ze środków UE do 85%,

3/ Rozbudowa z przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Poświętnem - dofinansowanie ze środków UE do 90%,

4/ Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilkowo Stare - dofinansowanie ze środków UE do85%,

5/ Poprawa systemu komunikacyjnego w gminie: Józefin, Turek, Marynki, Gołębie - dofinansowanie ze środków UE do 85%.


 1. na 2009 rok - 4 zadania, w tym :

1/ Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa II etap - zadanie II (wsie od Brzozowa Starego: Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Stara i Liza Nowa w latach 2003-2009) – dofinansowanie ze środków UE do 90%,

2/ Rozbudowa istniejącego Zespołu Szkół w Poświętnem - budowa pionu żywienia - dofinansowanie ze środków UE do 85%,

4/ Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilkowo Stare - dofinansowanie ze środków UE do85%,

5/ Poprawa systemu komunikacyjnego w gminie: Józefin, Turek, Marynki, Gołębie - dofinansowanie ze środków UE do85%.


 1. na 2010 rok – 2 zadania, w tym:

1/ Poprawa systemu komunikacyjnego w gminie: Józefin, Turek, Marynki, Gołębie - dofinansowanie ze środków UE do85%,

2/Kanalizacja Gminy III etap (w latach 2010-2013).

Szczegółowy wykaz zadań z określeniem ich wartości oraz wysokości dofinansowania z budżetu gminy stanowi załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Wójt podkreślił, że nie jest to ostateczny kształt wniosku, albowiem to państwo radni mają go zmodyfikować. Wyjaśnił, że jest bardzo dużo dróg do zrobienia, tempo prac nie jest spowalniane, a rada stara się to tempo utrzymać. Wójt wyjaśnił że Regionalny Program Operacyjny województwa Podlaskiego będzie realizowany i dobrze byłoby żebyśmy wychwycili zadania najważniejsze dla gminy. Jeżeli państwo mają dodatkowe uwagi to proszę o zabieranie głosu.

Pan Dobrzyński Alfred wyjaśnił, że wnioski będą składane corocznie, a jeśli chodzi o zagospodarowanie centrum wsi Pietkowo, to wniosek będzie złożony do PROW-u, stad też nie ma go w dzisiejszej informacji.

 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.


Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /14 za / podjęła


UCHWAŁĘ NR III/38/07


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

( w załączeniu)
Ad.4. Informacja w sprawie wniosku Gminy Poświętne do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

Temat przy punkcie trzecim szczegółowo przedstawił Wójt Gminy. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt wniosku w tej sprawie.

Ponieważ radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu wniosku , w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /14 za / przyjęła


Informację w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych latach 2008 – 2010 wynikających z podjętej na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  1.  

( w załączeniu)


Ad.5. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.


Wójt Gminy stwierdził , że cieszy nas to jeśli się coś dobrego w gminie dzieje. Poinformował o Kontroli z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która miała miejsce w okresie maj-lipiec br. oraz o trwającej kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Powiedział, że jest to dla nas swego rodzaju audyt zewnętrzny. Poinformował, że kontrola RIO wypadłą pozytywnie, a protokół z kontroli RIO zawiera z załącznikami 213 stron. Wprawdzie na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze zaleceń pokontrolnych.

Wójt poinformował również radnych o doniesieniu Pana Milewskiego Stanisława do Prokuratury o budowie ośrodka zdrowia w Poświętnem, o tym ,że zarzuca iż ośrodek jest niepotrzebny, a wójt buduje sobie jakiś folwark. Poinformował też , że jeśli Prokuratura umorzy postępowanie, to wystąpi do Rady Gminy o wystąpienie do Prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności Pana Milewskiego za wszystkie oszczerstwa przeciwko wójtowi i radzie. Wójt podkreślił, że w gminie robi się bardzo dużo. Zrobiliśmy ulice , chodnik, robi się to dla ludzi, a to są okoliczności, w których przyszło się nam wszystkim funkcjonować.

Poinformował, że Pan Milewski napisał również do Nadzoru Budowlanego. Następnie głos zabierali kolejno radni. I tak:

 1. Pan Szymborski Ryszard - żeby naprawę drogi „Grochy – Daniowo” umieścić w planach na lata następne.

 2. pani Porowska Krystyna – droga przez Wilkowo na odcinku 100 m we wsi jest zaniżona,

 3. Pan Gołebiewski Wiesław –zgłosił postulat, aby wystąpić do policji o postawienie radaru, bo przez wieś jeżdżą bardzo szybko samochody,

 4. Pan Dzierżek Andrzej – poinformował o braku wody w miejscowości. Powiedział, że swego czasu zakupiliśmy agregat dla ZWIK w Łapach, a z soboty na niedziele nie było wody 4 godziny, bo nie było prądu. Pan Brzosko na sesji swego czasu oświadczył, że w ciągu 2 godzin po awarii agregat będzie włączany.

 5. Pan Olędzki Tadeusz – zabrał głos w sprawie drogi powiatowej. Poinformował, ze są dziury - około 20 i nikt tego nie naprawia.

 6. Pan Wiśniewolski Kazimierz poinformował, że jest źle zrobiony przepust na rzece na drodze między Lizą Starą a Wołkunami ( to prawdopodobnie należy do WZIR- u) i żeby zrobić barierkę dokąd sięga ten mostek. Zapytał ponadto co będzie z budynkiem szkoły w Lizie Starej, ponieważ jest propozycja od mieszkańców żeby zrobić tam świetlicę wiejską.

 7. Pan Swierżewski Jacek – złożył wniosek żeby postawić znak: „Marynki”,

 8. Pan Moczydłowski Tadeusz - zaputał kiedy ruszy budowa drogi w Pankach,

 9. Pan Perkowski Wiesław – poprosił o poprawne oznakowanie miejscowości : „Brzozowo Chabdy”, ponieważ nazwa „Brzozowo Ch,” dotyczy trzech miejscowości w gminie,

 10. Pani Porowska Krystyna – złożyła propozycje żeby wstawić śmietnik pod świetlicą we wsi,

 11. Pan Oledzki Tadeusz - zgłosił wniosek żeby trochę zniwelować drogę na Głuchach.

Do wniosków radnych ustosunkował się Wójt Gminy.

Powiedział, że większość spraw dotyczy dróg powiatowych. Na następną sesję zgłosi wniosek o ujęcie w programie sesji i zaproszenie Pana Dyrektora Jędrzejewskiego lub Panią Jasińską i udzielenie nam wyjaśnień jakie drogi z terenu gminy Poświętne ujęli do budowy ze środków unijnych.

Pozostałe sprawy, jak oznakowanie miejscowości postaramy się zrobić sami. Znaki zostaną zamówione przez Urząd - sprawa potrwa około 1,5 miesiąca.

Odnośnie braku wody przez dłuższy okres – będziemy rozmawiali z tym z panem Brzosko.

Wójt wyjaśnił, że droga w Pankach jest już po przetargu. Przetarg wygrał BUDOMOST – roboty rozpoczynamy w sierpniu, najpóźniej we wrześniu.

Odnośnie budynku szkoły w Lizie Starej – wójt powiedział, że to wieś powinna zadecydować co tam zrobić. Jeśli wieś zorganizuje zebranie i zaprosi Wójta to chętnie pojedzie i porozmawia z mieszkańcami.

Odnośnie drogi na Głuchach – wójt zaproponował radnemu jej utwardzenie. Powiedział , że z budżetu gminy opłaci pracę koparki, a mieszkańcy niech własnym sprzętem zawiozą dziury i zasypią.

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 9.08, Przewodniczący Rady zamknął VIII- mą sesję Rady Gminy Poświętne .


Protokółował/a: Wiktoria Kazimierska

Przewodniczący Rady
Tadeusz KamińskiMetryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-10-11

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2007-10-11

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-10-11