Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Rejestr prowadzony jest w Urzędzie Gminy, samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, w pokoju  nr 19.
Podstawę prawną jego prowadzenia jest  art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 roku, z późniejszymi zmianami).

    Udostępnianie danych osobowych zawartych w rejestrze odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr. 101 , poz.926, z późniejszymi zmianami).

    Art. 23 i 29 w/w ustawy określają dopuszczalność oraz sposób przetwarzania danych zawartych w rejestrze decyzji o warunkach zabudowy. Dane osobowe udostępniane są na pisemny umotywowany wniosek osób których dane dotyczą, chyba, że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Udostępnione dane można wykorzystać wyłącznie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

    Rejestr prowadzony jest w formie papierowej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-06-14

Data modyfikacji: 2007-06-14

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-06-14