Informacje Ogólne

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne  uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzajacych do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i  umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.


W ramach systemu pomocy społecznej wyróżnia się:

 • pomoc w instytucjach opiekuńczych typu domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • pomoc środowiskowa, m.in. świetlice środowiskowe, ośrodki wsparcia (tj. domy dziennego pobytu, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
 • pomoc pieniężną, usługową i rzeczową świadczoną przez ośrodki pomocy społecznej.

Przedmiotem działania ośrodka pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a w szczególności:

  • Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
  • Zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości ;
  • Zapewnienie wsparcia finansowego osobom i rodzinom nie posiadającym dochodu lub o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
  • Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;
  • Doprowadzenie - w  miarę możliwości – osób i rodzin otrzymujących pomoc społeczną do życiowego usamodzielnienia;
  • Integrowanie ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie;
  • Przyznawanie prawa do świadczeń rodzinnych, którymi są:

            - Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
            - Świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

 • Ustalanie prawa do dodatków mieszkaniowych;
 • Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Kto i  z jakich form może skorzystać ze świadczeń w ramach pomocy społecznej?                                             

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
  1. ubóstwa
  2. sieroctwa
  3. bezdomności
  4. bezrobocia
  5. niepełnosprawności
  6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
  7. przemocy w rodzinie
  7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
  8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
  9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13. alkoholizmu lub narkomanii
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,
    zwanej „kryterium dochodowym na osobę”,
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
    osobę w rodzinie
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w w/w art. 7 pkt 2-15.
Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3-lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Formy świadczeń z pomocy społecznej:
1.świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
 • pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

2.świadczenia niepieniężne:

 • poradnictwo i pomoc instytucjonalna
 • schronienie, posiłek, odzież
 • sprawienie pogrzebu
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Komu przysługują świadczenia rodzinne?
Obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek  rodzinny  przysługuje,  jeżeli dochód netto rodziny z  roku  poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza  kwoty 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

-osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna;
-osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo;
-jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł;
- w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
-została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
-jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
-zawarła związek małżeński.

Zasady i tryb postępowania
-ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
-wniosek składa się w urzędzie gminy/GOPS/ lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, z kompletem dokumentów określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
-prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
-osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych wypłacanym przez gminę jej najbiedniejszym mieszkańcom. Przyznanie tej pomocy materialnej zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca gminy oraz od powierzchni zajmowanego przez niego lokalu. Pomoc ta przyznawana jest zawsze na sześć miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku przez wnioskodawcę. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


Obsada Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
Izabela Czemierys  kierownik GOPS
Pracownicy:
Monika Choińska – starszy pracownik socjalny
Magdalena Dera – pracownik socjalny
Monika Łapińska – referent ds świadczeń rodzinnych
Aneta Ostrzygało – asystent rodziny

Kierownik ośrodka nadzoruje całość prowadzonych przez ośrodek zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed Radą Gminy i Wydziałem Polityki Społecznej.
Kierownik ośrodka jest kierownikiem zakładu w rozumieniu kodeksu pracy.
Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

Do zadań kierownika ośrodka należy:
l/ analiza i ocena realizacji planu zapokajania potrzeb oraz skuteczności świadczonej pomocy;
2/ planowanie środków finansowych na świadczenie środowiskowej pomocy społecznej zadania własne  i  zlecone;
3/ podejmownie decyzji o przyznaniu bądź odmowie świadczeń pomocy społecznej zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy;
4/ sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących działalności ośrodka,
5/ przedstawianie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
6/ współpraca z organizacjami społecznymi ,zakładami pracy oraz mobilizowanie środowisk lokalnych do działań na rzecz pomocy społecznej;
7/ kierowanie całokształtem działalności ośrodka i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania poszczególnych stanowisk pracy;
8/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do zatrudnionych pracowników.

Do zadań pracownika socjalnego należy:
l/ rozpoznawanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców gminy,
2/ sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb ludności,
3/ kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznawania świadczeń pomocy  społecznej-zadania własne i zlecone, w tym sporządzanie wywiadów środowiskowych w terenie,
4/ współdziałanie z placówkami służby zdrowia, a w szczególności z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi w sprawach dotyczących organizacji opieki środowiskowej i rehabilitacji,
5/ udział w szkoleniach, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
6/ sporządzanie prognozy potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Do zadań referenta ds. świadczeń rodzinnych należy:
 Kompletownie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do :
-przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i rozporządzeniami wykonawczymi;
-przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
-przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego z kompletną dokumentacją;
-rejestrowanie wniosków;
-prowadzenie akt świadczeniobiorców i rejestru wypłaconych świadczeń;
-przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie ze sposobem wypłaty określonym w decyzji;
-sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wydatkach na świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poświętne 21
18-112 Poświętne
tel:  85 – 650-13-10
      85 – 650-11-13
fax: 85 – 650-11-83
e-mail

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: GOPS Poświętne

Data wytworzenia: 2023-11-09

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-09-26

Data modyfikacji: 2023-11-09

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2005-09-26