Zajęcie pasa drogowego

Miejsce załatwienia
pok. Nr 7 (parter),

Wymagane dokumenty
1. wniosek w sprawie wydania zezwolenia - należy złożyć z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem
2. wniosek powinien zawierać :
- nazwę jednostki
- cel
- lokalizację
- powierzchnię zajęcia pasa drogowego
- planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego
3. do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć :
- plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów
4. zajmujący pas drogowy po otrzymaniu opinii obowiązany jest na miesiąc przed
planowanym zajęciem pasa przedstawić zarządcy drogi :
- projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa ruchu drogowego
- projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa
- plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia
- harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie
- projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu drogowego powinny być zatwierdzone przez właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem , po uzgodnieniu z zarządcą drogi .


Miejsce odbioru
inspektor ds. dróg , geodezji i O.C. , pok. nr 7

Opłaty
zgodnie z Uchwałą Nr XIII/83/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 05.08.2004 r.
Opłaty skarbowe: zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143) .


Termin załatwienia
zgodnie z art. 35 K.P.A.

Tryb odwoławczy
w ciągu 14 dni do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy .

Podstawa prawna
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2000 r poz. 838 )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z późniejszymi zmianami ) .
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.)
Uchwała Rady Gminy Nr XIII/83/04 z dnia 05.08.2004 r.

 

 

Opracował
Andrzej Roszkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-10-24

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2005-10-24

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-10-24