Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

Miejsce załatwienia
pokój nr 19

Wymagane dokumenty
wniosek (wg. załączonego wzoru), w niektórych sprawach odbitka z mapy

Miejsce odbioru
pokoj 19 lub wysyłane pocztą

Opłaty
w zależności od obwodu pnia, rodzaju lub gatunku drzewa, a za usuwanie krzewów w zależności od powierzchni porośniętej krzewami ustala się i pobiera zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1991 o ochronie przyrody / jednolity tekst Dz. U. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami / i Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 6 maja 2003r w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów / Dz. U. Nr 99 z 2003r/

 

Termin załatwienia
1 miesiąc w sprawach skomplikowanych 2 miesiące

Tryb odwoławczy
odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy.

 

Uwagi
nie wymagają zezwolenia:
a)drzewa i krzewy owocowe z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
b)drzewa i krzewy sadzony na plantacjach
c)drzewa i krzewy których wiek nie przekracza 5 lat

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów:
a) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
b) na których usunięcie uzyskała zezwolenie osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą,
c) jeżeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń, po uzgodnieniu z wojewodą,
d) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i zabiegami pielęgnacyjnymi
drzew znajdujących się na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
e) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach
budowlanych albo bezpieczeństwu żeglugi,
f) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu kolejowego oraz drogowego,
g) z obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości co najmniej 3 m od stopy wału oraz z koryt cieków - w związku
z ochroną przed powodzią oraz utrzymywaniem wód,
h) które posadzono na terenach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nieprzewidujące zadrzewień lub zakrzewień,
i) usuwanych z terenów zieleni miejskiej, z parków ustanowionych przez
radę gminy, z ogrodów działkowych i z zadrzewień w związku z zabiegami
pielęgnacyjnymi.


Podstawa prawna
ustawa z dnia 16 października 1991 o ochronie przyrody / jednolity tekst Dz. U. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami / i Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 6 maja 2003r w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów / Dz. U. Nr 99 z 2003r/

Opracował
Alfred Dobrzyński

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-10-20

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2005-10-20

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-10-20