Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży


Miejsce załatwienia
pokój nr 14
Wymagane dokumenty
1. wniosek (patrz załącznik poniżej)
2. załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
Miejsce odbioru
pokój nr 14
Opłaty
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydam zezwolenia, w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/
- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do 31 stycznia \ pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnoszą opłatę wysokości 1,4% ogólnej /wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/'' - wnoszą opłatę w  wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnoszą opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim wnoszą powyższe opłaty na rachunek Urzędu Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu i zezwolenia.
Termin załatwienia
 Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia i wniosku oraz wymaganych dokumentów.
 Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Poświętne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .
Uwagi
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w sprawie punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 późniejszymi zmianami)
Opracował:
Tadeusz Wiśniewolski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-04-20

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-04-20

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-04-20