Pomoc materialna uczniom

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne  


1. Podstawa prawna
   
     Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r Nr 2566, poz. 2572 i Nr 273 poz. 2703)
     Uchwała Rady Gminy Poświętne Nr XVIII/115/05 z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne (Dz. U. Woj. Pod. Nr )

2. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Poświętne  pokój nr 1

3. Opis Procedury

 Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów złożone do organu wskazanego w ustawie z uwzględnieniem innych przepisów  w tym zakresie rozpatrywane są indywidualnie w trybie postępowania  administracyjnego

4. Wymagane dokumenty

" zaświadczenie o wysokości dochodu lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej
" Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
" Opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń

5. Dodatkowe informacje

" termin składania wniosków upływa z dniem 15 września danego roku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych oraz  15 października  dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków  obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych.
" Wnioski może składać rodzic lub opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Poświętne

Data wytworzenia: 2021-03-19

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-09-08

Data modyfikacji: 2021-03-24

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2005-09-08