Uchwała nr XXIV/138/05

UCHWAŁA NR XXIV/ 138 / 05
Rady Gminy Poświętne
22 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2  pkt  4, pkt 9 lit. e  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591, zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r: Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  ( Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148, zm: Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93,poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 12, poz 114, Nr 64, poz. 565), uchwala się co następuje:


§ .1 Dokonać  w planie wydatków przeniesień  między  działami, rozdziałami i  paragrafami na kwotę  17.648 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ .2Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2005 rok w zakresie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ .3Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem:            6.027.976 zł;
2. Plan  wydatków ogółem:           5.756.976 zł.
3.Dochody budżetowe w kwocie  396.000 zł  przeznacza się na spłatę pożyczek  zaciągniętych w latach  2001- 2002 na budowę I etapu kanalizacji gminy.
4. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości  125.000 zł    stanowią wolne środki budżetowe.
§ .4Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ .5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .6Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Pliki do pobrania:
budzet2005.doc - Uchwała Nr XXIV/ 138 05 Rady Gminy Poświętne 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-01-05

Data modyfikacji: 2006-01-05

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-01-05