Uchwała Nr XXVI/149/06

Uchwała Nr XXVI/149/06
Rady Gminy Poświętne
29 marca 2006 r

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne


Na podstawie art. 4 ust.1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U 2005 Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne, w następujacej treści:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ .1Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne, zwany dalej Regulaminem  określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.
§ .2Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Poświętne.
§ .3Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)chodniku – rozumie się przez to wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
2)chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny lub sposób ich utrzymywania i użytkowania;
3)gminie – należy przez to roumieć gminę Poświętne;
4)nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
5)odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach;
6)odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium;
7)odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady ulegajace biodegradacji w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach;
8)odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegajacych biodegradacji, powstajacych w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
9)przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadajacymi wydane przez wójta ważne zezwolenie na prowadzenie dzialalności w zakresie:
a)odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b)opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c)ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d)prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
10)stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zdefiniowane w ustawie z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
11)zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
12)właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomosci oraz osoby władajace nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego zobowiązane do realizowania obowiazków w zakresie utrzymania czystości i porządku;
13)wójcie – należy przez to rozumieć wójta gminy Poświętne;
14)zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt;
15)zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z  27 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt;
16)zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997 r o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i miejscach publicznych 

§ .4Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) utrzymania na ich terenie porzadku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego;
2) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;
3) utrzymania czystości i porządku na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości poprzez:
a)usuwanie błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń,
b)posypywanie w okresie zimowym piaskiem, innym kruszywem naturalnym lub środkami chemicznymi, takimi jak: chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia lub innymi zgodnie z wykazem zawartym w rozporządzeniu Ministra środowiska z 27 pażdziernika 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
§ .5Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę zaistniałych potrzeb.
§ .6Właściciele nieruchomości zobowiazani są do usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
§ .7Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów ogłoszeń, plakatów, napisów i rysunków umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa.
§ .8Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych, terenach służących komunikacji publicznej i innych, nie wymienionych w § 4 regulują przepisy art. 5 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach.
§ .91. Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez odstojnik. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
.2Naprawy samochodów, związane z ich bieżącą eksploatacją mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwosci dla sąsiadów.
§ .10Na terenie gminy zabrania się:
1)spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi i w instalacjach grzewczych budynków;
2)niszczenia lub uszkadzania obiektow małej architektury, trawników, urządzeń wyposażenia placów, urządzeń do zbierania odpadów, obiektow przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej;
3)umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach dom tego nie wyznaczonych;
4)malowania np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;
5)zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
6)indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
7)indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
8)wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczytsosci ciekłych i wód opadowych;

Rozdział 3
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów  komunalnych oraz nieczystości ciekłych

§ .111. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów.
.2Urządzenia do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1)pojemniki o pojemności 120 l i 1100 l, dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów,
2)kontenery o pojemności 7 m³; dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów,
3)worki plastikowe o minimalnej pojemności 120 l,
§ .12Liczba urządzeń i ich pojemność dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz nieruchomości użyteczności publicznej ustalana jest indywidualnie w zależności od charakteru tych nieruchomości.
§ .13Dla pozostałych nieruchomości ustala się, iż jeden pojemnik o pojemności 120 l powinien służyć do gromadzenia odpadów wytwarzanych przez maksimum dwie osoby.
§ .14Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o pojemności 120 i 1100 l dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów oraz worki plastikowe o pojemności 120 l.
§ .15Selektywnej zbiórce odpadów podlegają:
1)odpady opakowaniowe,
2)odpady ulegajace biodegradacji,
3)odpady wielkogabarytowe,
4)odpady budowlane,
5)odpady niebezpieczne.
§ .16Zabrania się zbierania śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, substancji żrących, wybudhcowych, przeterminowanych leków, żużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
§ .17Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, gromadzone są w odrębnych kontenerach lub wyznaczonych miejscach na nieruchomości.
§ .18Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonych miejscach na nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów stałych, w sposób nie utrudniajacy korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy.
§ .19Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami § 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, po.z 690 z późn. zm.)
§ .20Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywajace na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku.
§ .21Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1)wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość:
a) pojemników na odpady stałe w ilości minimum 1 pojemnik o pojemności 120 l na każde 20 osób uczestniczących w imprezie,
b) przenośnych szalet w ilości minimum 1 sztuka na 100 osób uczestniczących w imprezie.
2)oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba.
§ .221. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od momentu powstania takiej możliwości.
.2Właściciele nieruchości, którzy nie mają możliwości podłączenia jej do sieci kanalizacyjnej lub podłączenie nieruchomości jest niemożliwe ze względów technicznych lub ekonomicznych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w:
1)szczelny zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków bytowych lub
2)przydomową oczyszczalnię nieczystości ciekłych.
§ .23Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być dostosowana do ilości mieszkańców w sposób, który zapewni uzyskanie stopnia oczyszczenia ścieków określonego w odrębnych przepisach.
§ .24Właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnie ścieków, gdzie ilość ścieków odprowadzanych jest większa niż 5 m³/dobę zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów  komunalnych i nieczystości ciekłych
§ .251. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż raz na:
1)miesiąc dla nieruchomości położonych na terenach zabudowy zagrodowej;
2)dwa tygodnie dla budownictwa jednorodzinnego;
3)tydzień dla sektora usług i handlu;
          2. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunkow odbioru.
.3Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy, w uzgodnionym terminie swobodny dostęp do pojemników.
§ .261. Właściciel nieruchomości, która nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej jest zobowiązany do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną, a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika, zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy, z którym posiada umowę na opróżnianie zbiornika.
.2Opróżnianie zbiorników bezodpływowych  na podstawie zamówienia złożonego przez właściciela do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał on umowę musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od złożenia zamówienia.
§ .27W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nieszczelności.
§ .28Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usuniecia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.
§ .29Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna być zgodna  z instrukcją   ich eksploatacji.
§ .301.  Wykonanie obowiązków, o których mowa w § 25 i 26 właściciel nieruchomości zapewnia poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.
.2Właściciel nieruchomości zobowiazany jest do udokumentowania korzystania z usług określonych w § 25 i 26 oraz przechowywania dowodów płacenia za ich wykonanie przez okres 2 lat.
§ .31Odpady wielkogabarytowe wystawione przez mieszkańców przedsiębiorca odbiera po zgłoszeniu faktu ich wystawienia.
§ .32Częstotliwość opróżniania koszy/pojemników ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie może być mniejsza niż raz w miesiącu.
§ .33Odpady komunalne zebrane na terenie gminy, które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować na składowiskach odpadów.
§ .34Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy wywozić do stacji zlewnej.
§ .35Zebrane odpady organiczne, w tym również odpady zielone mogą podlegać kompostowaniu we własnym zakresie i na własne potrzeby.
§ .36Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów:
1)do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75 %,
2)do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 %,
3)do 31 grudnia 2020 roku do nie wiecej niż 35 %,
wagowo w stosunku do całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji w roku 2004 wynoszącej 178,5 Mg.

Rozdzial 5
obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ .37Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
2)do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ .38Utrzymujący psy są zobowiązani do:
1)prowadzania psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażajacą otoczeniu do nałożenia kagańca,
2)prowadzania psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
3)nie wprowadzania psów na teren placówej handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania tych obiektów i placówek,
4)nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
5)usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy. Postanowienie te nie dotyczy osob niewidomych, które korzystają w psów przewodników,
6)systematycznego szczepienia psów  przeciwko wściekliźnie,
7)uzyskania zezwolenia wójta gminy na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
§ .39Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiazani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
§ .401. Gmina podejmuje działania zapewniajace ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.
.2Sposób wyłapywania oraz dalszego postępowania ze zwierzętami bezdomnymi będzie określać Rada Gminy.

Rozdzial 6
zasady utrzymywania zwierzat gospodarskich na terenach  wyłączonych z produkcji rolniczej

§ .41Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierzat gospodarskich w budynkach wielolokalowych i instytucji użyteczności publicznej.
§ .42Zezwala się na utrzymywanie zwierzat gospodarskich na terenach nieruchomości wyłączonych z produkcji rolnej, poza wymienionymi w § 32 pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1)wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
2)nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
3)przestrzegania obowiązujących przepisow sanitarno - epidemiologicznych,
4)posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierzat spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.
rozdział 7
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ .43Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji.
§ .44Termin i obszar przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji określa Rada Gminy w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń w sołectwach.
§ .45Koszty związane z deratyzacją ponoszą właściciele nieruchomości.
Rozdział 8
przepisy końcowe
§ .46Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ .47Traci moc uchwała nr XXII/204/02 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne.
§ .48Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-05-09

Data modyfikacji: 2006-05-09

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-05-09