UCHWAŁA NR XXIV13705

UCHWAŁA  NR XXIV/137/05
RADY GMINY  POŚWIĘTNE
z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 110, art. 112 ust. 2, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) uchwala się co następuje:


§ .1 Ustala się :
1. Dochody budżetu gminy na 2006 r. w wysokości 10.003.273 zł
    według załącznika Nr 1;

2. Wydatki budżetu gminy na 2006 r. w wysokości 9.732.273 zł
     według załącznika Nr 2;    

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 532.632 zł
     według  załącznika  Nr 3;

4. Dochody budżetowe w kwocie 396.000 zł             
     przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 2001- 2002.

5. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 125.000 zł stanowią wolne środki budżetowe, w tym kwota 40.000 zł pochodząca z niewykorzystanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w poprzednich latach.

§ .2Ustala się plan przychodów  i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem     Nr 4.
§ .3Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.
§ .4Określa  się:
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  -  zgodnie z     załącznikiem Nr 5.
2. Wydatki na projekty realizowane  ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych w 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3.  Ustala  się wykaz  zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz  środków na ich realizację –  zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 7 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 4.000.000 zł.

§ .5Przyjmuje się opracowane przez kierowników placówek oświatowych plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2006 według załącznika Nr 8.
§ .6Ustala się :
1. Dotację dla gminnej instytucji kultury w kwocie 59.000 zł.
2. Dotację na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w wysokości 25.000 zł.
3. Dotację na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 3.500 zł.
    - zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ .7Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki   Wodnej w kwocie 4900 zł  oraz wydatki Funduszu w kwocie  5100 zł   według załącznika  Nr 10.
§ .8Dochody w kwocie 28.000 zł plus niewykorzystane środki w 2005 roku w wysokości 40.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ .9 Ustala się wydatki na reprezentację gminy w kwocie  10.000 zł.
§ .10Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.
§ .11Upoważnia się Wójta  Gminy do:
.1Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
.2Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy .                                               
§ .12Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 1.750.000 zł.
§ .13Upoważnia się Wójta  Gminy do:
1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

2. Zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w
   załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu) i załączniku Nr 4 (plan przychodów
     i rozchodów).
3.  Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 zł.

§ .14Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ .15Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński
                                                                                         

Pliki do pobrania:
1. budzet.doc - UCHWAŁA NR XXIV/137/05 Rady Gminy  Poświętne z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-01-05

Data modyfikacji: 2006-01-05

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-01-05