UCHWAŁA NR V/28/07 2007-04-02

Uchwała Nr V/28/07 
Rady Gminy Poświętne
z dnia  27 marca 2007 roku

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i zasady podwyższania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,   poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128,) oraz art. 30 ust. 6 i ust.10 a także art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), Rada Gminy  po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje:

§ .11. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Poświętne na  2007 rok.
 2. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od  dnia   1 stycznia 2007 r. do dnia 31grudnia 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej  uchwały.
§ .2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .3Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.                            

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-04-02

Data modyfikacji: 2007-04-02

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-04-02