UCHWAŁA NR IX/66/03

UCHWAŁA NR IX/66/03
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit., d, e, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.48 ust. 1, art. 109, art. 110, art. 112 ust. 2, art. 116, art.122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz,148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się :
1. Dochody budżetu gminy na 2004 r. w wysokości 5.435.023 zł
według załącznika Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na 2004 r. w wysokości 5.389.023 zł
według załącznika Nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
w wysokości 216.605 zł
według załącznika Nr 3.

4. Dochody budżetowe w kwocie 296.000 zł
przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2001 roku.

5. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 250.000 zł
stanowią wolne środki budżetowe, w tym kwota
25.950 zł pochodząca z niewykorzystanych opłat
za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2003 roku.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.
§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 6 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 300.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 60.000 zł oraz wydatków w kwocie 72.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1.Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.800 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 10.500 zł według załącznika Nr 8.
2. Ustala się dotację dla Komisariatu Policji w Łapach w wysokości 10.000 zł.
3.Ustala się dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 30.000 zł.

§ 7. Dochody w kwocie 25.200 zł plus niewykorzystane środki w 2003 roku w wysokości 25.950 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. Ustala się wydatki na reprezentację gminy w kwocie 7.000 zł.
§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy .

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
2) Zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu) i załączniku Nr 4(plan przychodów i rozchodów).
3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000 zł
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-06-30

Data modyfikacji: 2005-06-30

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-06-30