Uchwała Rady Gminy

Uchwała Nr  I/2/10
Rady Gminy Poświętne
1 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z.2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Nr 223 poz.1458, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146 , Nr 106, poz. 675 ) oraz § 15 ust.2 uchwały Nr VI/45/03 Rady Gminy Poświętne z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj.. Podl. Nr 74  poz. 1488, ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ .1 Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania   na Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne został wybrany radny Tadeusz Kamiński.
§ .2 Protokół Komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.
§ .3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prowadzący Obrady
Radny Senior
Tadeusz Moczydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-04-21

Data modyfikacji: 2011-04-21

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-04-21