UCHWAŁA NR XI/55/07

RADY GMINY POŚWIĘTNE

Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2008.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, ar6.168 ust.2, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm.; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 ; Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r.: Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) – Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1


Dochody budżetu gminy w wysokości 7 688 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2


 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7 890 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych i środków na ich realizację w 2008 roku zgodnie z załącznikiem 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 900 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.


 1. Przychody budżetu w wysokości 561 900 zł, rozchody w wysokości 359 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 70 000 zł, 1. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 5 000 zł.


§ 5


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6


Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 440 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 76000 zł dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 76000 zł; wydatki - 76000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

 1. Dotację podmiotową dla:

gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 95 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 27000 zł – zgodnie załącznikiem nr 8.

 2. Dotację udzieloną na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta w Łapach na dofinansowanie wydawnictwa Gazety Łapskiej w kwocie 5000 zł.


§ 9


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 5 262 zł,

 2. wydatki - 17 680 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się fundusz reprezentacyjny do dyspozycji Wójta Gminy w 2008 roku do wysokości 15 000 złotych.

§ 11


Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 500 000 zł,

 2. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku ,

 3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków

między działami,

 1. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 13


Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 14


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-12-31

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2007-12-31

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-12-31