Uchwała Nr XVIII/87/08
Rady Gminy Poświętne
z  dnia  19 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e  i  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r: Nr 180, poz.1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm.; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 ;  Nr 45, poz. 319, Nr  104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r.: Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ .1 Dochody budżetu gminy w wysokości 8 361 972  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ .21. Wydatki budżetu gminy w wysokości  8 681 972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
.2 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011
      zgodnie z załącznikiem nr 3.
.3 Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych i środków na ich realizację w  2009      roku  zgodnie z załącznikiem nr 3a.
.4 Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ .31. Deficyt budżetu gminy w wysokości 320000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki.
.2 Ustala się przychody budżetu w wysokości 652 000 zł i rozchody budżetu w wysokości 332 000 zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ .4 W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości                                                                 – 70 000 zł,
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym  w kwocie  –   5 000 zł.

§ .5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ .61. Ustala się dochody w kwocie 37200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
.2 Ustala się wydatki w kwocie 7455 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ .7 Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 108500 zł; wydatki – 108500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ .81. Dotację podmiotową dla:
gminnej instytucji kultury na łączną kwotę                 – 90000 zł,
       zgodnie z załącznikiem nr 8.
.2 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę  22000 zł   – zgodnie załącznikiem nr 9.
§ .91. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody     -    9000  zł,
2)wydatki     -   15319 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ .10 Ustala się fundusz reprezentacyjny do dyspozycji Wójta Gminy w 2009 roku do wysokości 10000 złotych.
§ .11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i  pożyczek zaciąganych na:
1) na sfinansowanie  przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 500000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 320000 zł.
§ .12 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 500 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku ,
3) dokonywania zmian w planie wydatków  z wyłączeniem przeniesień wydatków  
      między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ .13 Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.
§ .14 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady      
................................................

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-01-07

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2009-01-07

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-01-07