Uchwała Nr XVIII/88/08

Uchwała Nr XVIII/88/08
rady gminy poświętne
 
19 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r.: Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r.:Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art.165, 168, 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  ( Dz.U. Nr 249, poz.2104, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420;  z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), uchwala się co następuje:
§ .1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem   Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ .2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych  zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ .3 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3a do uchwały budżetowej na 2008 rok w zakresie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 o niniejszej uchwały.
§ .4 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2008 rok w zakresie planu  przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok –  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do  niniejszej uchwały.
§ .5 Budżet  po dokonanych zmianach wynosi:
   1)  plan dochodów ogółem:           9 025 444  zł;
   2)  plan  wydatków ogółem:          9 506 444  zł;
   3) deficyt  budżetu w wysokości  481 000 zł zostanie sfinansowany przychodami  pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ .6 Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ .7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-01-07

Data modyfikacji: 2009-01-07

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-01-07