Uchwała Nr XIX/99/09

Uchwała Nr XIX/99/09
Rady Gminy Poświętne
 z dnia 3 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: „ Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1563 B w miejscowości Gołębie”


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z  2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984),  uchwala się, co następuje:

§ .1 Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu  w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1563B w miejscowości Gołębie”.
§ .2 Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Poświętne na rok 2009.
§ .3 Upoważnia się Wójta Gminy Poświętne do zawarcia stosownej umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego  określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.
§ .4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ .5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kamiński


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-02-12