UCHWAŁA NR VII/63/99

UCHWAŁA Nr VII/63/99
Rady Gminy w Poświętnem
z dnia 04 listopada 1999 r


w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Na podst.art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74,zmiany: Dz. U. Nr 58 poz.261,Nr 106 poz.496,Nr 132 poz. 622; z 1997 r Nr 9poz.43, Nr 106 poz.679,Nr 107 poz.686,Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775; z1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126 )oraz art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. Dz. U. z 1999r.Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485 )Rada Gminy w Poświętnem uchwala co następuje:

§ 1.

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy opracowują i przedkładają Zarządowi Gminy w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy dane do projektu budżetu.

§ 2.

1.Radni przedstawią Zarządowi zakres potrzeb mieszkańców ze swoich okręgów wybor -
czych w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy. 2.Komisje Rady Gminy mogą składać do Zarządu Gmin wnioski do projektu budżetu , w
terminie do 31 października. roku poprzedzającego rok budżetowy.
3.Wnioski,o których mowa w ust.1 powinny być szczegółowo uzasadnione.

§ 3.

Projekty planów finansowych , o których mowa w § 1 winne być opracowane na podstawie
1)analizy czynników kształtujących wydatki oraz koszty w roku poprzedzającym rok
budżetowy z uwzględnieniem prognozy wzrostu cen oraz kosztów wchodzących w życie
z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
2)przewidywanego stanu zatrudnienia w roku budżetowym,
3)wynagrodzeń przewidywanych na dany rok budżetowy.

§ 4.

Zarząd Gminy na podstawie otrzymanych materiałów od jednostek organizacyjnych oraz wniosków Radnych, Komisji Rady Gminy przygotowuje projekt budżetu.

§ 5.

1.Projekt budżetu powinien obejmować: 1) po stronie dochodów: - aktualnie występujące i należne gminie ustawowo dochody oraz przewidywane źródła
nowych - innych dochodów,
- dochody z majątku gminy,
- dotacje celowe i subwencje.
2) po stronie wydatków:
- środki na sfinansowanie koniecznych i pierwszoplanowych zadań
gminy proporcjonalnie do potrzeb i posiadanych możliwości,
- wydatki inwestycyjne,
- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków,
- wyodrębnione wydatki na zadania zlecone
3) w przypadku wystąpienia niedoboru budżetowego - projekt budżetu zawiera również
źródła jego pokrycia.
2.Projekt budżetu ponadto obejmować może:
-rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w okre-sie uchwalania budżetu,
-środki na dofinansowanie zadań zleconych.

§ 6.

Materiały związane z projektem budżetu - przedkładane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej powinny obejmować: - projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami,
- informację o stanie mienia komunalnego,
- objaśnienia do projektu budżetu.

§ 7.

Informacja o stanie mienia komunalnego powinna obejmować:
1) wykaz rodzajowy mienia i miejsce położenia,
3) sposób zagospodarowania,
3) uzyskiwane dochody do budżetu.

§ 8.

Załącznikami do uchwały budżetowej są następujące zestawienia tabelaryczne:
1. Zestawienie dochodów w układzie działów i rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji
budżetowej dotyczących ważniejszych źródeł pochodzenia z wyodrębnieniem:
1) dochodów własnych,
2) dochodów ze źródeł pozabudżetowych,
3) dotacji,
4) subwencji.
2 . Zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem:
1) wydatków bieżących, a w nich:
a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
b) dotacji,
c) wydatków na obsługę długu,
d) wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ,
2) wydatków majątkowych,
3) rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
4) rezerwy celowej w przypadku jej wystąpienia,
3 Zestawienie przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej z wyodręb-nieniem dotacji z budżetu,
4.Wykaz imienny inwestycji i wielkość środków na nie,
5 Plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
6.Wydatki na zadania zlecone,
7.Dotacje,
8.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w budżecie jed-nostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań.

§ 9.

1.Objaśnienia do projektu budżetu powinny zawierać omówienie projektu planu dochodów i wydatków na tle przewidywanego wykonania poprzedniego roku oraz sposobu ich kalku-lacji w tym: 1) w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych ważniejszych ich źródeł, a w przy-padku dotacji na zadania zlecone -zakresu ich sfinansowania,
2) w zakresie wydatków - określenie przeznaczenia poszczególnych wydatków oraz ich zasadności, odrębnie dla:
- wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich,
- wydatków inwestycyjnych ,w tym wymienienie rodzaju inwestycji, źródeł finansowa-nia, poniesionych dotychczas nakładów, ogólny koszt inwestycji, termin rozpoczęcia i zakończenia.
2.W objaśnieniach należy także ustosunkować się do wniosków Komisji Rady oraz Rad-nych zgłoszonych na etapie opracowywania projektu budżetu , które nie zostały uwzględnione.

§ 10.

Zarząd Gminy przekazuje Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt bu-dżetu i pozostałe materiały wymienione w § 6 w terminie do 15 listopada.

§ 11.

1.Przewodniczący Rady Gminy otrzymany projekt budżetu wraz z towarzyszącymi mu
materiałami przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania - Komisji Rozwoju Gospo-
darczego, Budżetu i Finansów.
2.Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów formułuje opinię ostateczną o projekcie budżetu w ciągu 10 dni od daty otrzymania projektu i przekazuje w tym termi-nie Zarządowi Gminy. W sytuacji gdy uchwalenie budżetu następuje po 1 stycznia opi-nia Komisji winna być sporządzona na 2 tygodnie przed uchwaleniem budżetu.
3.W przypadku zgłoszenia przez Komisję propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia przewidzianego w projekcie budżetu ma ona obowiązek wska-zania źródła jego sfinansowania.

§12.

Zarząd Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów powinien w miarę możliwości uwzględnić zawarte w niej postulaty, skorygować projekt budżetu i w formie autopoprawek przekazać Radzie Gminy .

§ 13.

1.Uchwalenie budżetu powinno nastąpić w następującym porządku:
- przedstawienie projektu budżetu wraz z jego uzasadnieniem przez Przewodniczącego Zarządu.
- odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów,
- dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
- głosowanie nad całością projektu budżetu.
2.Uchwalenie budżetu powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego, w szcze-gólnie uzasadnionych przypadkach do 31 marca po jego rozpoczęciu.
3.Do czasu uchwalenia budżetu po rozpoczęciu roku budżetowego podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu wraz z ewentualnymi poprawkami .

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 15.

Traci moc uchwała Nr XXIV/101/97 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 30 października 1997 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu..


§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-07-04

Data modyfikacji: 2005-07-04

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-07-04