Uchwała NR X/49/07

Uchwała NR X/49/07
Rady Gminy Poświętne
15 listopada 2007r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.


     Na podstawie art. l9 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i  Nr 251, poz. 1847 uchwala się, co następuje:
§ .1 Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na terenie gminy Poświętne wynoszą:

1) Za dokonywanie sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych pochodzenia krajowego i zagranicznego:
a) z samochodu ciężarowego – 26 zł.;
b) z samochodu dostawczego – 22 zł.
c) z samochodu osobowego, przyczepy, straganu, szczęki – 16,00 zł.;
d) z wózka, stołu, łóżka polowego – 13,00 zł.;
e) wyłożone na placu –12,00 zł.;
f) sprzedaż obnośna – 10,00 zł.;

2) Za dokonywanie sprzedaży płodów rolnych i inwentarza żywego z:
a) samochodu ciężarowego – 16,00 zł.;
b) samochodu dostawczego  -  14,00 zł.;
c) przyczepy ciągnikowej, samochodowej, naczepy i wozu konnego –11,00 zł.;
d) straganu, wózka, stołu – 12,00 zł.;

§ .2 W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§ .3.1. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
   .2 Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 631,94zł. dziennie.
§ .4.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
   .2 Inkasentami opłaty targowej są sołtysi wsi.
   .3 Określa się wynagrodzenie za inkaso w  wysokości  20  %  kwot  opłat targowych pobranych i wpłaconych do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Poświętnem do dnia 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano pobrania opłaty.
§ .5 Traci moc uchwała Nr XV/100/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2004r.  Nr. 193, poz. 2639).
§ .6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-11-26

Data modyfikacji: 2007-11-26

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-11-26