Uchwała NR X/52/07

Uchwała NR X/52/07
Rady Gminy  Poświętne
15 listopada 2007r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Poświętne.

Na podstawie art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i  Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje :
§ .1 Określa się wzory formularzy informacji o nieruchomościach o symbolu IN-1, oraz deklaracji na podatek od nieruchomości o symbolu DN-1 dla podmiotów określonych w art. 6 pkt. 6 i 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące budynków, budowli i gruntów zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ .2 Traci moc uchwała Nr VIII/59/03 Rady Gminy Poświętne z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2004r. Nr. 9, poz. 208).
§ .3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-11-26

Data modyfikacji: 2007-11-26

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-11-26