Uchwała Nr X/54/07

Uchwała Nr  X/54/07
Rady Gminy Poświętne
15 listopada 2007 r.

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa


Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ oraz § 21 Statutu sołectwa  Brzozowo Stare uchwala się co następuje:
§ .1.1 Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa oraz członków rady sołeckiej w sołectwie Brzozowo Stare w terminie od dnia 1 grudnia 2007r  do dnia 31 kwietnia 2008 r.
   .2 Wyboru sołtysa dokonuje zebranie wiejskie  zgodnie z postanowieniami statutu sołectwa.
§ .2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .3 Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-11-26

Data modyfikacji: 2007-11-26

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-11-26