UCHWAŁA NR XV/99/04

UCHWAŁA NR XV/99/04
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2005 r., terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18 i 19 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 110, poz. 1039; Nr 188, poz. 1840; z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) i art.30 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę administracyjną :
1. za sporządzenie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne 10 zł za pierwszą stronę w formacie A4 i 1 zł. za każdą następną stronę w formacie A4,
2. za sporządzenie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne.
1) 12 zł za pierwszą stronę w formacie A4 i 1 zł. za każdą następną stronę w formacie A4,
2) 15 zł za pierwszą stronę w formacie A3 i 2 zł. za każdą następną stronę w formacie A3,
3) 30 zł za pierwszą stronę w formacie A2 i 3 zł. za każdą następną stronę w formacie A2,
4) 40 zł za pierwszą stronę w formacie A1 i 5 zł. za każdą następną stronę w formacie A1,
5) 50 zł za pierwszą stronę w formacie A0 i 10 zł. za każdą następną stronę w formacie A0,
3. Stawka opłaty administracyjnej nie może przekroczyć kwoty 199, 50 zł.
§ 2. Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Gminy, lub na rachunek bankowy przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-06-13

Data modyfikacji: 2005-06-13

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-06-13