UCHWAŁA NR XVII/109/05

UCHWAŁA NR XVII/109/05
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 02 lutego 2005 r

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2001 r, Nr 72 poz. 747, z 2002 r, Nr 113, poz. 984, z 2004 r, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808) Rada Gminy Poświętne postanawia:

§ 1. Zatwierdzić na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 01 marca 2005 roku przez okres 1 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-06-13

Data modyfikacji: 2005-06-13

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-06-13