UCHWAŁA NR XVIII/116/05

UCHWAŁA NR XVIII/ 116 / 05
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,) oraz art.136 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45,poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. : Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy Poświętne po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok postanawia:

§ 1. Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Poświętne z tego tytułu.
§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku niniejszą uchwałę wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kamiński Tadeusz 


Komisja Rewizyjna Poświętne dn. 1 marca 2005 r.
Rady Gminy
Poświętne

RADA GMINY
POŚWIĘTNE

 

W N I O S E K

Na podstawie art.18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, NR 116, poz.1203) Komisja Rewizyjna Rady Gminy wnosi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Szymborski Ryszard

Członkowie :

1. Olędzki Tadeusz ........................

2. Ostrzygało Jan ...........................

 

Poświętne, dnia 1 marca 2005r.
Komisja Rewizyjna
Rady Gminy
Poświętne

Przewodniczący
Rady Gminy
Poświętne

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem przedstawionym przez Wójta Gminy Poświętne z wykonania budżetu gminy za rok 2004, na podstawie art. 18a. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, NR 116, poz.1203), przekazuje:
1/ opinię o wykonaniu budżetu gminy za rok 2004 wraz z uzasadnieniem,
2/ wniosek w sprawie udzielenia absolutorium.
Jednocześnie stwierdzam, że skład Komisji odpowiada wymogom art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, a wniosek o absolutorium został przyjęty przez komisję jednogłośnie.


Zał. 2 szt.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Szymborski Ryszard

 

Poświętne dnia 2 marca 2005 r
Przewodniczący
Rady Gminy
Poświętne

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w BIAŁYMSTOKU


Informuję, że Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem przedstawionym przez Wójta Gminy Poświętne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok przyjętym Zarządzeniem Nr 84/05 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 lutego 2005 roku. Komisja :
1) zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy za 2004 rok,
2) wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium z tego tytułu Wójtowi Gminy.

Wobec powyższego na podstawie art.18 a. ust. 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r.Nr 102, poz.1055, NR 116, poz.1203) proszę o zaopiniowanie tego wniosku.

Jednocześnie stwierdzam, że skład Komisji odpowiada wymogom art. 18 a. ust.2. ustawy o samorządzie gminnym, a wniosek o absolutorium został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.

W załączeniu przesyłam opinię Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

 

Komisja Rewizyjna Poświętne dnia 1 marca 2005r.
Rady Gminy
Poświętne


O P I N I A
przyjęta na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
odbytym w dniu 1 marca 2005 roku

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 84/05 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
Z analizy sprawozdania wynika, że plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił: 5.472.556 zł i został wykonany na poziomie 5.478.984 zł – co stanowi 100,1 % natomiast plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 5350.556 zł a wykonanie 5.176.114 zł – co stanowi 96,7%.
Z przedłożonych sprawozdań finansowych wynika, że ogółem budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 302.870 zł.
Stwierdza się, że dołożono wszelkich starań w celu pełnej realizacji budżetu gminy w 2004 roku i wykonania zadań przyjętych przez Radę Gminy.
W 2004 r. zaplanowano wykonać inwestycje na które w budżecie gminy przewidziano środki w wysokości 1.007.106 zł. Wydano łącznie 999.550 zł, z tego : środki własne - 974.550 zł; środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 25.000 zł.

Ze środków budżetu gminy w roku 2004 realizowano między innymi następujące zadania inwestycyjne :

1) przeprowadzono modernizację rolniczej drogi dojazdowej Nr 972 we wsi Pietkowo - wartość inwestycji 72.311 zł. Na to zadanie gmina otrzymała środki w wysokości 25.000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
2) opłacono należność za opracowanie lewostronnych wtórników na drogę wojewódzką nr 681 od początku miejscowości Poświętne do miejscowości Pietkowo wydano kwotę w wysokości 15.000 zł.
3) przekazano dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania z zakresu przebudowy drogi powiatowej Liza Nowa- Liza Stara kwotę w wysokości 200.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.
4) wykonano remont nawierzchni drogi gminnej Nr 107574B Pietkowo – Turek – kwota 57.400 zł.
5) przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia w Poświętnem - wartość robót 29.639 zł oraz zakupiono i zainstalowano kocioł gazowy do centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Poświętnem - wartość robót 21.594 zł.
6) zakończono rozbudowę budynku urzędu gminy – wydano 422.724 zł.
7) zakończono rozbudowę remizy strażackiej w Poświętnem – środki wydane z budżetu to kwota 161.000 zł.
8) przekazano Środki finansowe dla Komendy miejskiej PSP w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu do działań operacyjnych w wysokości 10.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Białystok.
Oprócz zadań inwestycyjnych wykonano szereg remontów realizowanych ze środków własnych budżetu gminy. Do najważniejszych należy zaliczyć remonty dróg gminnych, na które wydano 176.816 zł , z czego:
1) na remont nawierzchni drogi gminnej w Brzozowie Antonie – Brzozowo Stare wydano 73.755zł,
2) na remont nawierzchni drogi gminnej Dzierżki – Kamińskie Jaśki wydano 58.801zł,
3) na remont drogi w Lizie Nowej wydano 12.882 zł,
4) na remont drogi w Lizie Starej wydano 24.946 zł,
5) na remont drogi Marynki wydano 6.342 zł.

Gmina realizowała również zadania inwestycyjne przy udziale środków zewnętrznych. I tak:
1. W miesiącu wrześniu Gmina otrzymała nieodpłatnie autobus szkolny marki AUTOSAN zakupiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach zakupu centralnego. Wartość przekazanego autobusu wynosi 305.366 zł. Autobus został przekazany Zespołowi Szkół w Poświętnem do eksploatacji.
2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przekazała nieodpłatnie samochód Polonez 1500 CaroGLE , który został następnie przekazany OSP w Poświętnem. Wartość początkowa samochodu 16.294,92 zł.
3. W 2004 roku został przeprowadzony remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1565B Liza Nowa – Liza Stara na odcinku 2,49 km poprzez wykonanie czterokrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na kwotę 302.869 zł.
4. W 2004 roku został przeprowadzony remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1565B Liza Nowa – Liza Stara we wsi Liza Stara na odcinku 0,827 km poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na kwotę 298.182 zł.
5. Przeprowadzono również remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1565 B Liza Nowa – Liza Stara we wsi Liza Nowa polegający na poczwórnym powierzchniowym utrwaleniu emulsja asfaltową o wartości 70.999 zł
Udział gminy w przedsięwzięciach realizowanych przez Starostwo Powiatowe o wartości 672.050 zł wyniósł 200.000 złotych co stanowi 30 %.

Dorobek gminy w zakresie prowadzenia inwestycji został zauważony w kraju i znalazł odbicie w rankingu Złota Setka Samorządów prowadzonym przez Centrum Badań Regionalnych, w którym głównym kryterium był dorobek inwestycyjny. Gmina Poświętne w rankingu tym w 2004 roku uplasowała się na 59 miejscu w kraju, w 2003 na 97 miejscu. Znalezienie się gminy w czołówce krajowej jest wyrazem szczególnej gospodarności władz gminy, przywiązywania najwyższej wagi do rozwoju gminy. Jest to szczególnie wyjątkowe w gminie typowo rolniczej należącej do grupy gmin o stosunkowo niskim budżecie.
Osiągnięcia gminy w zakresie postępu były możliwe dzięki postawieniu przez Wójta Gminy na fachowość i profesjonalizm pracowników urzędu i gminnych jednostek. W 2004 roku gmina zajęła 1 miejsce w kraju w kategorii urzędów zatrudniających do 30 pracowników, za co otrzymała Złoty Laur Edukacji Samorządowej ufundowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Nagroda krajowa świadczy o wynikach osiąganych przez gminę w 2004.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie przez Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i stawia wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Szymborski Ryszard

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-06-13

Data modyfikacji: 2005-06-13

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-06-13