UCHWAŁA Nr XX/121/05


UCHWAŁA Nr XX/121/ 05
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 30 czerwca  2005 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z  art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:

§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze  roku budżetowego sporządza się w pełnej szczegółowości układu wykonawczego, z uwzględnieniem wielkości planu, wykonania i procentowego wykonania dochodów i wydatków budżetowych.
§ 2. Informację,o której mowa w § 1, przedstawia się w formie tabelarycznej i opisowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/57/99 Rady Gminy w  Poświętnem z dnia 30 lipca 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-07-14

Data modyfikacji: 2005-07-14

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-07-14