UCHWAŁA NR XX/122/05


UCHWAŁA Nr XX/122/05
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia  30 czerwca 2005 roku

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poświętne

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148, zm: Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703) uchwala się co następuje:
§ 1. Zezwala się  na utworzenie rachunku dochodów własnych w niżej podanych jednostkach budżetowych:
1)  Zespół Szkół w Poświętnem;
2) Szkoła Podstawowa w Brzozowie Starym.
§ 2.  Przychodami rachunku dochodów własnych będą:
1) opłaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej;
2)  opłaty miesięczne za korzystanie ze stołówki szkolnej;
3) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki;
4) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie;
5) prowizje za ubezpieczenie uczniów;
6) opłaty za wydawanie duplikatów swiadectw i legitymacji szkolnych;
7) odsetki bankowe.
§ 3.    Dochody własne wraz z odsetkami są przeznaczone na:
1) zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej;

2) zakup materiałów biurowych i środków czystości;

3) zakup wyposażenia;

4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

5) cele wskazane przez darczyńcę;

6) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w § 2 pkt. 4;

7) koszty i prowizje bankowe.
 
§ 4. Podstawą gospodarki finansowej tych dochodów jest plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych sporządzony wg zasad określonych
w rozporządzeniu Ministra Finansów z 26.01.2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr 23 poz. 190).
§ 5.  Dysponentami rachunku dochodów własnych są dyrektorzy jednostek, o których mowa w § 1 uchwały.
§ 6.  Środki finansowe są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym wspólnym dla wszystkich jednostek, o których mowa w § 1 uchwały.
§ 7. Obsługę administracyjną oraz finansowo-księgową rachunku dochodów własnych prowadzi Zespół Szkół w Poświętnem.
§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-07-14

Data modyfikacji: 2005-07-14

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-07-14