Uchwała Nr I/7/06 2006-11-27

Uchwała Nr I/7/06
Rady Gminy Poświętne
27 listopada 2006 roku

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, zm. 2003r Nr  80, poz.717, Nr 181 poz. 1337/  Rada Gminy postanawia:
§ .1Radny otrzymuje przysługujące mu diety za udział w posiedzeniach:
1) Sesji Rady Gminy, której jest radnym,
2) Stałej komisji do której został powołany,
3) Komisji lub zespołu kontrolnego powołanego przez radę ds. o charakterze doraźnym lub zbadania określonych spraw.
§ .21.Radny otrzymuje dietę za każdy dzień w którym brał udział w posiedzeniach jak w § 1.
.2W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu radny otrzymuje tylko jedną dietę, bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.
§ .3Ustala się dietę w wysokosci 20% najnizszego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z zaokragleniem do pełnych złotych.
§ .4Podstawą do wypłacenia diety jest podpis radnego na liście obecnosci.
§ .5Traci moc uchwała Nr I/5/02 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2002 roku w sprawie otrzymuwania i wysokości diet radnych.
§ .6Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-12-11

Data modyfikacji: 2006-12-11

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-12-11