Uchwała Nr XXVI/145/06

Uchwała  Nr XXVI/145/ 06
Rady  Gminy  Poświętne

z dnia  29 marca   2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada Gminy Poświętne po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok postanawia:

§ .1Udzielić absolutorium  Wójtowi Gminy Poświętne z tego tytułu.
§ .2Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku niniejszą uchwałę wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej.
§ .3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-05-09

Data modyfikacji: 2006-05-09

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-05-09