UCHWAŁA NR III/16/06
Rady Gminy Poświętne
z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e  i  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm.; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 ;  Nr 45, poz. 319, Nr  104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 )   –   Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 8.139.000  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.743.000  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.Wykaz zadań inwestycyjnych  realizowanych  w 2007 roku  - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3
1.Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 396.000 zł z przeznaczeniem na       planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie   396.000 zł,
2.Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 396.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4
W  budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  80.000 zł.

§ 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6
Ustala się dochody w kwocie 33.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.283 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody   –  64.000 zł; wydatki   –  64.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8
1.  Dotację podmiotową dla:
gminnej  instytucji kultury na  kwotę  - 80.000 zł zgodnie załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 38.500 zł,
       zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody  -   6.965 zł,
2)wydatki  - 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10
Ustala się wydatki na reprezentację Gminy w 2007 roku w wysokości 15.000 złotych.

§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  500.000 zł,
2)zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych do wysokości określonej w załącznikach  nr 3 i 3a,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
3)dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami,
4)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kamiński

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-12-29

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-12-29