Uchwała Nr XXVI/147/06

UCHWAŁA NR XXVI/147/06
Rady Gminy Poświętne
29 marca 2006r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poświętnem.

Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23,poz. 220,Nr 62,poz. 558,Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.  Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  poz. 1457,z 2006r. Nr 17 ,poz. 128 ) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,  Nr 273, poz. 2703 , z 2005r. Nr  64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,poz. 1487,)Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:
§ .1Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poświętnem nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ .2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .3 Traci moc uchwała Nr XXII/201/02 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.
§ .4Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Pliki do pobrania:
statut.doc - Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-04-05

Data modyfikacji: 2006-04-05

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-04-05