UCHWAŁA NR XXIX/159/06

UCHWAŁA NR XXIX/159/06  
RADY GMINY POŚWIĘTNE

25 października 2006r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania.

Na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz.U. Nr 267, poz. 2259 ) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ .1Do celów udzielania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania podwyższa się o 100 punktów procentowych wysokość kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
§ .2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .3Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od dnia 1 listopada 2006r.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-10-31

Data modyfikacji: 2006-10-31

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-10-31