Wójt Gminy

Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński
tel. (085) 650 13 14, pokój nr 11

Wójtem Gminy Poświętne jest inż.Witold Łapiński. Został wybrany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję.
Pan Witold Łapiński jest Wójtem Gminy Poświętne już 4 kadencję.

1. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta i Skarbnika, który jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy, w szczególności zapewniając:
1) prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu,
2) ustalenie zakresów czynności dla pracowników urzędu,
3) stosowanie właściwej polityki kadrowej w urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
4) dobrą organizację kontroli i skuteczne egzekwowanie realizacji wniosków pokontrolnych,
5) przestrzeganie dyscypliny pracy,
6) właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli, w tym także skarg.

2. Wójt ponadto:
1) kieruje bieżącymi sprawami gminy,
2) reprezentuje gminę na zewnątrz,
3) wydaje decyzje w zakresie administracji publicznej, w indywidualnych sprawach,
4) może upoważnić Zastępcę Wójta oraz innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji z zakresu administracji publicznej, w indywidualnych sprawach,
5) Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw w swoim imieniu Zastępcy Wójta,
6) ogłasza uchwały budżetowe oraz sprawozdania z ich wykonania niezwłocznie po ich podjęciu i zatwierdzeniu,
7) przedkłada wojewodzie uchwały rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia,
8) przedkłada właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały finansowe oraz uchwałę o udzieleniu absolutorium w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia,
9) wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,
10) pełni funkcję Szefa obrony cywilnej gminy.

Przyjmuje interesantów:
1) w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki każdego tygodnia w godzinach od 8.00 do 15.30 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Poświętnem.
W przypadku gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.
2) w pozostałych sprawach indywidualnych w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu.

tel. (085) 650 13 14
fax. (085) 650 11 83

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-05-09

Data modyfikacji: 2011-09-12

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2005-05-09