Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/86/04
Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 października 2004 r.

Statut
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.


1. Postanowienia ogólne.

§ 1.Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Poświętne w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej.
§ 2.Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami).
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami).
3. Niniejszego Statutu.
§ 3. 1.Biblioteka działa na terenie gminy Poświętne, a jej siedzibą jest Poświętne.
2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Poświętne.
§ 4. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Rada Gminy Poświętne.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
§ 5. 1. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod Nr. 1 i posiada osobowość prawną.
§ 6. Biblioteka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej z nazwą Biblioteki do znakowania książek.
§ 7. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

2. Cele i zadania Biblioteki.

§ 8. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury.
§ 9. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1). Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
2). Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3). Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4). Popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez różne formy.
5). Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
6). Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.
7). Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy.
8). Doskonalenie form i metod pracy.
3. Organizacja i zarządzanie Biblioteką.
§ 10. 1.Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Poświętne.
§ 11. 1. Kierownik Biblioteki powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§ 12. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika, po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy.
§ 13. 1.Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię i inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Kierownika.
§ 14. Biblioteka może podejmować również inne zadania służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.
§ 15. Przy bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
§ 17. 1. Biblioteka finansowana jest z dotacji budżetu Gminy, z dochodów własnych oraz z innych źródeł.
2. Biblioteka może pobierać opłaty za:
1). Usługi informacyjne, bibliograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne,
2). Wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3). Nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne,
4). Uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne,
5). W formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
6). Opłaty za ksero, wydruki.
3. Żródłem finansowania mogą być także dotacje z budżetu Państwa.
§ 18. Obsługę finansowo – księgową i rachunkowość prowadzi referat finansowo-księgowy Urzędu Gminy Poświętne.
§ 19. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.
§ 20. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez Kierownika z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy.

4. Postanowienia końcowe.

§ 21. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-09-22

Data modyfikacji: 2005-09-22

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-09-22