UCHWAŁA NR XVIII/114/05

UCHWAŁA NR XVIII /114/05
RADY GMINY W POŚWIĘTNEM
z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Poświętne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845,: z 2005 r. Nr 10, poz.71) Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Poświętne ze środów specjalnego funduszu nagród za ich osiagnięcia dydaktyczno – wychowawcze stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 roku.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-06-13

Data modyfikacji: 2005-06-13

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-06-13