Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

1. Alicja Henryka Dobrzyńska – inspektor – Referat Finansowo - Księgowy

Przeprowadzanie czynności kontrolnych dotyczących przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w punktach ich sprzedaży na terenie gminy
25.09.2000 r - Czas nieokreślony

2. Tadeusz Wiśniewolski – inspektor – samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i oświaty

Przeprowadzanie czynności kontrolnych dotyczących przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w punktach ich sprzedaży na terenie gminy
25.09.2000 r - Czas nieokreślony

3. Alfred Dobrzyński – Zastępca Wójta

Zastępowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecności, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych zakresu administracji publicznej, za wyjątkiem:
1) zaciągania zobowiązań pieniężnych ponad kwotę 20000 zł,
2) zatrudniania i zwalniania pracowników, urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3) obciążania mienia gminnego wraz z jego rozporządzaniem w formie sprzedaży,
4) udzielania poręczeń finansowych.
01.09.2004 r - Czas nieokreślony

4. Irena Kęska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Podpisywanie dokumentów dotyczących:
1) wydawania dowodów osobistych,
2) zaświadczeń i poświadczeń zameldowania i wymeldowania,
3) poświadczeń danych osobowych z ewidencji ludności i dowodów osobistych,
4) prowadzenia postępowań dotyczących zameldowań i wymeldowań obywateli z pobytu stałego.
23.09.2004 r - Czas nieokreślony

5. Irena Kęska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dostęp do dokumentacji niejawnej wpływającej i wypływającej z Urzędu Gminy, stanowiącej tajemnicę służbową z zakresu USC, spraw wojskowych i akcji kurierskiej
24.09.2004 r - Do czasu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

6. Anna Zawadzka- referent – samodzielne stanowisko ds. sekretarsko – kancelaryjnych i administracyjno gospodarczych

 Na podstawie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych: do przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestru skarg i wniosków 25.08.2006 r - na czas nieokreślony

7. Alicja Henryka Dobrzyńska – inspektor- Referat Finansowo - Ksiegowy

Upoważnienie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych do wglądu w akta personalne zawierające dane osobowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
01.10.2004 r - Czas nieokreślony

8. Elżbieta Ożarowska- inspektor- Referat Finansowo-Księgowy

Upoważnienie do składania kontrasygnaty na dokumentach powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych w przypadku nieobecności Skarbnika Gminy
01.10.2004 r - Czas nieokreślony

9. Dorota Porowska – podinspektor – Referat Finansowo - Księgowy

Upoważnienie na podst. art. 143 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do:
1) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym podatnikom podatku rolnego,
2) wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
3) wydawania zaświadczeń stwierdzających stan zaległości podatkowych,
01.12.2004 r - Czas nieokreślony

10. Kazimierska Wiktoria – Skarbnik Gminy

Upoważnienie na podst. art. 143 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do:
1) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym podatnikom podatku rolnego,
2) wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,
3) wydawania zaświadczeń stwierdzających stan zaległości podatkowych,
4) wydawania postanowień w toku postępowań podatkowych,
01.12.2004 r - Czas nieokreślony

11. Grochowska Elżbieta – inspektor – Referat Finansowo - Księgowy

Upoważnienie na podst. art. 143 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do:
1) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym podatnikom podatku rolnego,
2) wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,
3) wydawania zaświadczeń stwierdzających stan zaległości podatkowych,
02.12.2004 r - Czas nieokreślony

12. Kęska Irena – Kierownik USC

 Upoważnienie do odbioru przesyłek zawierających materiały niejawne, w tym dowody osobiste,
 03.01.2005 r - na rok 2005

13.  Porowska Dorota – inspektor, Referat Finansowo – Księgowy

 Na podst. Art. 268 a Kpa oraz art. 6 ust.4 ustawy „O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”
Upoważnienie do umieszczania na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego adnotacji o treści: „przyjęto w dniu ……do zwrotu części podatku akcyzowego”
25.08.2006 r - na czas nieokreślony

 14. Grochowska Elżbieta – inspektor – Referat Finansowo – Księgowy

Na podst. Art. 268 a Kpa oraz art. 6 ust.4 ustawy „O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”
Upoważnienie do umieszczania na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego adnotacji o treści: „przyjęto w dniu ……do zwrotu części podatku akcyzowego”
25.08.2006 r - na czas nieokreślony

15.  Kazimierska Wiktoria – Skarbnik Gminy

 Na podst. Art. 268 a Kpa oraz art. 6 ust.4 ustawy „O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”
Upoważnienie do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego.
25.08.2006 r - na czas nieokreślony

 

 

16.  Andrzej Suchowierski

 Na podstawie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych: do przetwarzania danych osobowych.
25.08.2006 r - na czas nieokreślony

17.  Alfred Dobrzyński

 Na podstawie art. 33 ust.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ t.j.Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm./ i art. 3¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy / t.j. Dz.U.z 1998r. nr 21 poz. 94 ze zm./ do zastępowania do wykonywania za pracodawcę Urzędu Gminy w Poświętnem czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników tego urzędu w tym:
-wystawianie świadectw pracy,
-akceptowanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
-wystawianie polecenia wyjazdu służbowego,
-akceptowanie wynagrodzeń do wypłaty oraz podpisywanie list płac.
 04.09.2006 -  na okres od 27 października 2006r. do dnia złożenia ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-04-04

Data modyfikacji: 2007-05-24

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2005-04-04