Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

Alfred Dobrzyński – Zastępca Wójta
Zastępowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecności, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych zakresu administracji publicznej, za wyjątkiem:
1) zaciągania zobowiązań pieniężnych ponad kwotę 20000 zł,
2) zatrudniania i zwalniania pracowników, urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3) obciążania mienia gminnego wraz z jego rozporządzaniem w formie sprzedaży,
4) udzielania poręczeń finansowych.
   Na podstawie art. 33 ust.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ t.j.Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm./ i art. 3¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy / t.j. Dz.U.z 1998r. nr 21 poz. 94 ze zm./ do zastępowania do wykonywania za pracodawcę Urzędu Gminy w Poświętnem czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników tego urzędu w tym:
- wystawianie świadectw pracy,
- akceptowanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
- wystawianie polecenia wyjazdu służbowego,
- akceptowanie wynagrodzeń do wypłaty oraz podpisywanie list płac.

Anna Zawadzka – Skarbnik Gminy
   Upoważnienie na podst. art. 143 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do:
1) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym podatnikom podatku rolnego,
2) wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,
3) wydawania zaświadczeń stwierdzających stan zaległości podatkowych,
4) wydawania postanowień w toku postępowań podatkowych,
Na podst. Art. 268 a Kpa oraz art. 6 ust.4 ustawy „O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”
Upoważnienie do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego.

Alicja Henryka Dobrzyńska – kierownik USC:
 Przeprowadzanie czynności kontrolnych dotyczących przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w punktach ich sprzedaży na terenie gminy.
 Upoważnienie do odbioru przesyłek zawierających materiały niejawne, w tym dowody osobiste.
Podpisywanie dokumentów dotyczących:
1) wydawania dowodów osobistych,
2) zaświadczeń i poświadczeń zameldowania i wymeldowania,
3) poświadczeń danych osobowych z ewidencji ludności i dowodów osobistych,
4) prowadzenia postępowań dotyczących zameldowań i wymeldowań obywateli z pobytu stałego.
Dostęp do dokumentacji niejawnej wpływającej i wypływającej z Urzędu Gminy, stanowiącej tajemnicę służbową z zakresu USC, spraw wojskowych i akcji kurierskiej.
Upoważnienie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych do wglądu w akta personalne zawierające dane osobowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych.
Upoważnienie do składania kontrasygnaty na dokumentach powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych w przypadku nieobecności Skarbnika Gminy

Andrzej Brzozowski – podinspektor
Przeprowadzanie czynności kontrolnych dotyczących przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w punktach ich sprzedaży na terenie gminy.
Na podst. Art. 268 a Kpa oraz art. 6 ust.4 ustawy „O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”
Upoważnienie do umieszczania na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego adnotacji o treści: „przyjęto w dniu ……do zwrotu części podatku akcyzowego”

Agnieszka Urszula Kuryś – inspektor
Upoważnienie na podst. art. 143 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do:
1) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym podatnikom podatku rolnego,
2) wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
3) wydawania zaświadczeń stwierdzających stan zaległości podatkowych,

Grochowska Elżbieta – inspektor
Upoważnienie na podst. art. 143 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do:
1) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym podatnikom podatku rolnego,
2) wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,
3) wydawania zaświadczeń stwierdzających stan zaległości podatkowych,

 Andrzej Suchowierski
Na podstawie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych: do przetwarzania danych osobowych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Poświętne

Data wytworzenia: 2019-03-21

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-04-04

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2019-03-21

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2005-04-04