Zastępca Wójta

Zastępca Wójta Alfred Dobrzyński
tel. (085) 650 11 69, pokój nr 19

1. Zastępca Wójta, podejmuje czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta, w zakresie posiadanych upoważnień.

2. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

3. Ponadto Zastępca Wójta zapewnia:
1) sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a w szczególności:
a) organizację pracy w Urzędzie,
b) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
c) przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego,
d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
e) jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli,
2) prawidłową organizację pracy biurowej w urzędzie, a w szczególności:
a) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
b) prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,
c) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w urzędzie,
3) przestrzeganie zasad ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzędu,
4) prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
5) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych gminy,
6) prowadzenie rejestru kontroli.

4. Stanowisko Zastępcy Wójta łączone jest samodzielnym stanowiskiem do spraw gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, ochrony środowiska i zamówień publicznych, związane z:
1) realizacją zadań dotyczących udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności:
a) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
b) organizowanie pracy komisji przetargowej,
c) kompletowanie i archiwizacja dokumentacji udzielonych zamówień publicznych,
d) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,
e) prowadzenie rejestru umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) gospodarką przestrzenną, w tym w szczególności:
a) prowadzenie procedury uchwalania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) prowadzenie postępowań dotyczących ustalania warunków zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3) ochroną środowiska i ochroną przyrody, w tym w szczególności:
a) realizacja zadań wynikających z przyjętych przez Radę dokumentów programowych z zakresu ochrony środowiska,
b) prowadzenie postępowań w sprawie wycinki drzew i krzewów,
c) przygotowywanie projektów opinii i uzgodnień dotyczących ochrony środowiska,
d) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
e) sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska,
f) współdziałanie z organami ochrony środowiska,
4) gospodarką komunalną, w tym w szczególności związanych z:
a) zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków,
b) gospodarką odpadami,
c) prowadzeniem ewidencji bezodpływowych zbiorników na ścieki
c) remontami obiektów użyteczności publicznej,
5) Sporządzaniem i kompletowaniem wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę ze środków zewnętrznych oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu.
6) Ochroną zabytków i miejsc pamięci narodowej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-04-04

Data modyfikacji: 2005-05-05

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-04-04