Publicznie Dostępny Wykaz Danych

Publicznie dostępny wykaz danych zawiera informacje o decyzjach administracyjnych oraz innych dokumentach dotyczących środowiska i jego ochrony pochodzących od administracji wszystkich szczebli - w tym Urzędu Gminy Poświętne, które są zobowiązane do ich udostępniania za pośrednictwem BIP.

Właściwy wykaz publikowany jest poprzez EKOPORTAL. Jest to portal internetowy Ministerstwa Środowiska prowadzony przez Centrum Informacji o Środowisku, za pośrednictwem którego realizowany jest powyższy obowiązek.

Ekoportal realizuje trzy podstawowe funkcje:
- gromadzenie wykazu kart informacyjnych opisujących rozstrzygnięcia administracyjne mające wpływ na środowisko,
- e-learning umożliwiający instalację szkoleń e-learningowych, adresowanych do urzędników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mogących dotyczyć pełnego spektrum spraw
- środowiska, a w szczególności procedur postępowania, moduł informacyjny przekazujący wszelkie, usystematyzowane dane i treści.

Wykaz danych składa się z kart informacyjnych o symbolach od A do I zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów. Karty, w zależności od kategorii dokumentu, zawierają różne informacje.

Karty informacyjne prowadzone są dla każdego dokumentu oddzielnie. Dokumenty, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe podzielone są na następujące kategorie:

Karty typu A
- Wnioski o wydanie decyzji,
- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego,

Karty typu B
- Decyzje i postanowienia,
- Wskazania lokalizacyjne,

Karty typu C
- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów,

Karty typu D
- Polityki, strategie, plany lub programy,

Karty typu E
- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
- Analizy porealizacyjne,
- Przeglądy ekologiczne,
- Raporty o bezpieczeństwie,
- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
- Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
- Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze,
- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów,

Karty typu F
- Prognozy oddziaływania na środowisko,
- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Opracowania ekofizjograficzne,
- Rejestry substancji niebezpiecznych,
- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- Rejestry poważnych awarii,

Karty typu G
- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,

Karty typu H
- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

Karty typu I
- Inne dokumenty.

  Zawarte na stronie informacje pochodzą ze strony: http://www.ekoportal.gov.pl

  Wszystkie opublikowane karty dotyczące Gminy Poświętne można znaleźć po kliknięciu tutaj

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-05-25

Data modyfikacji: 2015-07-27

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-05-25