Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy

Poświętne, dnia 30 maja 2006r.

Mieszkańcy Gminy Poświętne

 

    Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271.Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr  80, poz.717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457/  z  w  o  ł  u  j  ę    XXVII sesję  Rady  Gminy  Poświętne, w dniu 8 czerwca  2006 roku,  o godzinie  9-tej,   w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

        Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORKAN” w sprawie działalności w 2005 roku i zmierzeń na 2006 rok.
4. Wręczenie Gminie Poświętne Zintegrowanego Certyfikatu Zarządzania MISTER POLANDOEUROPARTNER oraz Tytułu PROMOTORA POLSKI
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dziećmi i Rodziną
6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-20014.
7. Podjecie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o   przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze
8. Podjecie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Poświętne i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa.
9. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o utworzenie powiatu łapskiego z siedzibą w Łapach.
11. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-06-01

Data modyfikacji: 2006-06-01

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-06-01