Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
WÓJT GMINY POŚWIĘTNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY POŚWIĘTNE


Młodszy referent  – samodzielne stanowisko do spraw sekretarsko – kancelaryjnych i administracyjno – gospodarczych, 1 etat w pełnym wymiarze czasu.
(nazwa stanowiska pracy)


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) ukończone 18 lat,
c) wykształcenie wyższe,
d) pełna zdolność do czynności prawnych,
e) korzystanie w pełni z praw obywatelskich,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
g) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
h) nieposzlakowana opinia,
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość minimum jednego z języka obcego w stopniu podstawowym, umożliwiającym porozumiewanie się,
b) umiejętność pracy na komputerze,
c) wysoka kultura osobista,
d) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego,
3. Zakres wykonywanych głównych zadań na stanowisku:
1)   Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi Gminy,
2)Prowadzenie ewidencji korespondencji,
3)Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,
4)Prenumerowanie czasopism i dzienników urzędowych,
5)Przygotowywanie pomieszczeń oraz obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta Gminy,
6)Prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
7)Zaopatrzenie Urzędu Gminy w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne oraz ich ewidencjonowanie,
8)Obsługa technicznych urządzeń biurowych w sekretariacie Urzędu Gminy,
9) Prowadzenie archiwum zakładowego,
10) Wprowadzanie i aktualizacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
11) Prowadzenie i udostępnianie zbiorów aktów prawnych,
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys,
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie),
d) kserokopie świadectw pracy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)
f) kwestionariusz osobowy ( do pobrania z BIP Urzędu Gminy lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy, pokój nr 19),
g) oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
h) oświadczenie kandydata o znajomości  języka obcego,
i) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
5. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa na okres próbny. Po umowie na okres próbny, jeżeli ocena pracodawcy będzie pozytywna z pracownikiem zawarta zostanie umowa na czas określony lub nieokreślony. W przypadku zawarcia umowy na czas określony, z tym samym pracownikiem może być zawarta kolejna umowa  na czas określony lub nieokreślony, bez przeprowadzania naboru, o ile ocena pracodawcy co do pracownika będzie pozytywna.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu (18-112 Poświętne nr 21) – pokój nr 19, pocztą elektroniczną na adres:
dobrzynskiug@interia.pl, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu:  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko do spraw sekretarsko – kancelaryjnych i administracyjno – gospodarczych”, w terminie do dnia 20 stycznia 2006 roku włącznie.  Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędu Gminy Poświętne


Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Pliki do pobrania:
kwestionariusz.doc - kwestionariusz osobowy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-01-05

Data modyfikacji: 2006-01-05

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-01-05