Ogłoszenie Otwarty Konkurs Ofert 2007-04-16

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r.

Załącznik
do zarządzenia Nr 20/07
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 10 Kwietnia  2007 r.

OGŁOSZENIE
OTWARTY KONKURS OFERT

 Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie  do rywalizacji. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na jego realizację.
Zadania:
1.Organizowanie sportu dzieci i młodzieży szkolnej
   - prowadzenie zajęć treningowych i rekreacyjnych z grupami dzieci i młodzieży szkolnej w wybranych dziedzinach sportu
   -organizowanie rozgrywek sportowych i uczestnictwo w zawodach
   -organizowanie imprez o charakterze masowym propagujących sportowy tryb życia i jego walory zdrowotne
   - wyszukiwanie talentów sportowych i wspieranie ich rozwoju
   - tworzenie bazy materialnej do uprawiania sportu i rekreacji przez dzieci i młodzież poprzez zakupy sprzętu sportowego i urządzeń.
2. Organizowanie sportu i rekreacji młodzieży i dorosłych
   - prowadzenie zajęć rekreacyjnych w wybranych dziedzinach sportu
   - organizacja imprez sportowo rekreacyjnych
   - propagowanie zdrowego stylu życia i społecznych korzyści uprawiania sportu w różnym wieku
   - organizacyjne, materialne wspieranie udziału drużyn terenu  w rozgrywkach sportowych na szczeblu powiatu i województwa
3 Organizacja i udział w szkoleniach działaczy sportowych i instruktorów.
    - organizowanie szkoleń z zakresu aktualizacji przepisów z poszczególnych dyscyplin sportowych
    - organizowanie spotkań ze znanymi działaczami sportowymi, trenerami, sportowcami
    - udział trenerów i instruktorów w szkoleniach, kursach i konferencjach.
4. Zakup sprzętu i wyposażenia
     - bieżące monitorowanie potrzeb w zakresie niezbędnego sprzętu sportowego, koniecznego do prowadzenia planowej działalności
     - dbanie o stan boisk i urządzeń sportowych we współpracy ze Szkołą i Samorządem
     - organizowanie i przeprowadzanie zakupu sprzętu sportowego.
5. Kwota dotacji: 30.000 zł.(Trzydzieści   tysięcy złotych)

II. Zasady przyznawania dotacji. 
1.  Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy Poświętne
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Poświętne a organizacją wnioskującą.
4. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowano w ofercie, przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania: zadanie powinno być zrealizowane do 31 grudnia 2007 roku.
2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie, które spełniają następujące warunki:
a) w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
b) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Poświętne członków organizacji, w ramach której prowadzona jest działalność,
c) dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania.

IV. Termin i warunki składania ofert.
1. Termin składania ofert upływa o godz. 12.00 dnia 20 maja 2007 r.
Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs –  Upowszechnianie kultury fizycznej” w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne, pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres, Urząd Gminy Poświętne, 18-112  Poświętne 21
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do25 maja 2007 roku.

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Kryteria formalne – odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone na drukach innych niż wskazane w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNE z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.)
2) niekompletne,
3) złożone po terminie,
4) złożone przez podmiot nieuprawniony,
5) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
6) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu na mocy art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych.
2. Kryteria merytoryczne brane pod uwagę:
1) zasięg działania, miejsce wykonywania zadania, nowatorstwo i cykliczność proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie,
2) koszt realizacji planowanego zadania, zamierzone efekty i cele, udział własny oferenta, inne źródła finansowania,
3) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe,
4) zakładani partnerzy i beneficjenci,
5) prawidłowość i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu Gminy.

VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację w latach poprzednich
-w 2000r – 25 000 zł
-w 2005r – 10 000 zł.
-w 2006r – 25 000 zł.

VII. Postanowienia końcowe
Wyniki Konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
http://www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/poswietne/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-04-17

Data modyfikacji: 2007-04-20

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-04-17