Zaproszenie na III Sesję 2006-12-15

Poświętne, dnia 11 grudnia 2006r.

Mieszkańcy Gminy Poświętne

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, zm. 2003r Nr  80, poz.717, Nr 181 poz. 1337/  z  w  o  ł  u  j  ę trzecią sesję nowo wybranej Rady Gminy Poświętne, w dniu 21 grudnia  2006 roku,  o godzinie  9-tej, w Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Występ młodzieży Zespołu Szkół w Poświętnem „Boże Narodzenie 2006”.
4. Rozpatrzenie skargi Radnego Stanisława Milewskiego na Przewodniczącego Rady Gminy za nie wyrażenie zgody na kserowanie protokółu z poprzedniej sesji dla potrzeb radnego
5. Podjecie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2007.
6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne  na 2007 rok.
7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007
8. Podjecie uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
10.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych.

  - Spotkanie opłatkowe po wyczerpaniu w/w porządku obrad

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-12-15

Data modyfikacji: 2006-12-15

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-12-15