Zaproszenie na sesję 2007-03-16

Poświętne, dnia   16.03 2007r.

RGO.0052-5/06      
    
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1331/ z  w  o  ł  u  j  ę  piątą  sesję    Rady  Gminy  Poświętne, w    dniu  27 marca  2007 roku,  o  godzinie  9-tej,   w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wykonania budżetu gminy za 2006 r i podjecie uchwały w sprawie     
    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poświętne za 2006 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej      Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2006r.
5.Podjecie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami
7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Poświętne na lata 2007-2015.
8. Informacja  z realizacji programu ochrony środowiska w Gminie Poświętne
9. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy
10. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy
11. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na skargę Stanisława Milewskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
14. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-03-19

Data modyfikacji: 2007-03-19

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-03-19