Zaproszenie Pierwszą Sesję

Poświętne, dnia 21 listopada 2006r.

Mieszkańcy Gminy Poświętne

      Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, zm. 2003r Nr  80, poz.717, Nr 181 poz. 1337/  z  w  o  ł  u  j  ę   pierwsza sesję nowo wybranej   Rady  Gminy  Poświętne, w dniu 27 listopada  2006 roku,  o godzinie  9-tej, w Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

        Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.Otwarcie sesji
2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3.Ustalenie porządku obrad
4.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
            b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
            c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
            d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
            e) podjecie uchwały stwierdzającej wybór.
5.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
            b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
            c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
            d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
            e) podjecie uchwały stwierdzającej wybór.
6.Wybór przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.
7.Wybór przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.
8.Ustalenie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych.
9.Ustalenie ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy Poświętne.
10.Sprawozdanie dotychczasowego wójta o stanie gminy.
11.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych
12.Zakończenie obrad

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-11-23

Data modyfikacji: 2006-11-23

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-11-23