Obwieszczenie

Wójt Gminy Poświętne
18-112 Poświętne 21


Poświętne, 2011-02-28

Znak: GKM.7624-5/10

O B W I E S Z C Z E N I E


Mając na względzie art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm) zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego (odchody zwierzęce – gnojowica i obornik, zmieszane z kiszonkami roślin energetycznych), planowana do realizacji na działkach nr 45/23, 45/26 i 45/28 położonych we wsi Dzierżki.
Informuję, że strony mogą się odwołać od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-02-28

Data modyfikacji: 2011-02-28

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-02-28