Obwieszczenie

Wójt Gminy Poświętne
18-112 Poświętne 21


Poświętne, 2011-02-28

Znak: GKM.7624-5/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 lutego 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego (odchody zwierzęce – gnojowica i obornik, zmieszane z kiszonkami roślin energetycznych), planowanego do realizacji na działkach nr 45/23, 45/26 i 45/28 położonych we wsi Dzierżki.
Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o. z dnia 07 grudnia 2010 r.
Informujemy, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 19, w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-02-28

Data modyfikacji: 2011-02-28

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-02-28