Obwieszczenie

Wójt Gminy Poświętne
18-112 Poświętne 21


Poświętne 28.02.2011 r

Nr GKM.6220.3.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2011 r. Wójt Gminy Poświętne wydał Postanowienie, na podstawie którego stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odbudowie z przebudową koryta i budowli piętrzących na rzece Liza w km 7+920 – 19+046, które będzie realizowane na terenie trzech gmin: Nowe Piekuty, Brańsk i Poświętne w obrębie następujących działek:
Gmina Nowe Piekuty – obręb Hodyszewo: działki nr 165 i 166,
Gmina Brańsk: obręb Kiewłaki: działka nr 118,
Gmina Poświętne:
- obręb Liza Nowa: działki nr 219/1, 219/2, 219/3, 220/1 i 220/2,
- obręb Liza Stara: działka nr 517/1,
- obręb Pietkowo: działka nr 385, 430, 431, 432 i 1087,
- obręb Wilkowo Stare: działki nr 346, 347, 348, 349, 350, 351 i 352
Jednocześnie zobowiązał Inwestora – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku do wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie – wg art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Odrębnym postanowieniem z tego samego dnia zawiesił prowadzone postępowanie administracyjne – do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W związku z powyższym zawiadamiam, że z treścią wydanych postanowień strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem 21 pokój nr 1 oraz wnieść zażalenie na postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania środowisko – w ciągu 7 dni od daty jego doręczenia; na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania zażalenie nie służy.
Zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński


Otrzymują:
       1)  Strony – w trybie art. 49 KPA
       2)  A/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-02-28

Data modyfikacji: 2011-02-28

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-02-28