Komunikat

Poświętne,  25.11.2013r.

K O M U N I K A T

Konsultacje projektu uchwały  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.
Na podstawie § 4 uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. Nr 2, poz. 15), poddaje się pod konsultacje projekt uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.
Przedmiot konsultacji: uchwała Rady Gminy Poświętne
Termin rozpoczęcia konsultacji: 29 listopada  2013 r.
Termin zakończenia konsultacji: 13 grudnia 2013 r.
Forma konsultacji: zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne
Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji
Pisemne opinie i uwagi do projektu aktu prawa miejscowego uprawnione podmioty mogą składać drogą pocztową, na adres: Urząd Gminy Poświętne, 18-112 Poświętne 21, w terminie wskazanym w niniejszym komunikacie, albo bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne.
Osoba odpowiedzialna za konsultacje: Tadeusz Wiśniewolski – inspektor Urzędu Gminy Poświętne
Serdecznie zapraszam do złożenia opinii i uwag w w/w zakresie.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2013-11-29

Data modyfikacji: 2013-11-29

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2013-11-29