Zaproszenie za XII sesję Rady Gminy

 

Poświętne, dnia   28.01. 2008r.


RGO.0052-12/08      

Mieszkańcy Gminy Poświętne

                                                                  
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami/ z  w  o  ł  u  j  ę  dwunastą sesję    Rady  Gminy  Poświętne w  dniu 5 lutego 2008 roku  o  godzinie  9-tej,   w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

      
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:  

1.Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
4. Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych.
5. Podjecie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat  za  korzystanie z posiłków  w Zespole Szkół w Poświętnem
6.  Podjecie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły filialnej w Lizie Starej.
7.  Podjecie uchwały   w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i zasady podwyższania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
8.  Informacja dotyczącą wymiany książeczkowych dowodów osobistych 
9.  Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy  podjętych w II półroczu 2007 r.
10. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2007 r.
11. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2007 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 
13. Podjecie uchwały w sprawie przejęcia dróg od Agencji  Nieruchomości Rolnych
14. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
       

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-02-04

Data modyfikacji: 2008-02-04

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-02-04